เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1104100Principles of Physics
หลักฟิสิกส์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวัด แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน สมบัติของของไหล อุณหภูมิและความร้อน คลื่นและทัศนศาสตร์ ทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้า แม่เหล็ก ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และการประยุกต์ การค้นพบและการประดิษฐ์คิดค้นทางฟิสิกส์


Measurement; force and motion; work and energy; fluids properties; temperature and heat; waves and optics; electricity, magnetism and their applications; discoveries and inventions of physics
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH