เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1104100Principles of Physics
หลักฟิสิกส์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:50313C1LECT-154054M  
  จันทร์10:00-11:50213S3LAB      
  จันทร์10:00-11:50215S3LAB      
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 154-0-54
  วันสอบกลางภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Lect01
    02 จันทร์08:00-09:50313C1LECT-151051M  
    จันทร์15:00-16:50213S3LAB      
    จันทร์15:00-16:50215S3LAB      
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.อรธิดา โกษาแสง
 • อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ชั้นปี 151-0-51
  วันสอบกลางภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Lect01
    03 พุธ08:00-09:50314C1LECT-242042M  
    จันทร์13:00-14:50213S3LAB      
    จันทร์13:00-14:50215S3LAB      
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์
 • อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ชั้นปี 1 รหัส 6331306001 ถึง 6331306047
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 2 ประสบการณ์วิชาชีพ) ชั้นปี 3
  41-0-41
  1-0-1
  วันสอบกลางภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Lect02
    04 พุธ08:00-09:50314C1LECT-241041M  
    อังคาร13:00-14:50213S3LAB      
    อังคาร13:00-14:50215S3LAB      
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์
 • อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ชั้นปี 1 รหัส 6331306048 ถึง 6331306084
  10-0-10
  31-0-31
  วันสอบกลางภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Lect02
    05 จันทร์08:00-09:50314C1LECT-340040M  
    อังคาร10:00-11:50213S3LAB      
    อังคาร10:00-11:50215S3LAB      
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ณัฐชาติ วิสิทธิพานิช
 • อาจารย์ ดร.อรธิดา โกษาแสง
 • อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่ม A) ชั้นปี 1 รหัส 6331901001 ถึง 633190104740-0-40
  วันสอบกลางภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Lect03
    06 จันทร์08:00-09:50314C1LECT-340040M  
    อังคาร15:00-16:50213S3LAB      
    อังคาร15:00-16:50215S3LAB      
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ณัฐชาติ วิสิทธิพานิช
 • อาจารย์ ดร.อรธิดา โกษาแสง
 • อาจารย์ ดร.สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์
 • อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่ม A) ชั้นปี 1 รหัส 6331901048 ถึง 633190109040-0-40
  วันสอบกลางภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Lect03
    07 จันทร์08:00-09:50314C1LECT-342042M  
    พุธ10:00-11:50213S3LAB      
    พุธ10:00-11:50215S3LAB      
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ณัฐชาติ วิสิทธิพานิช
 • อาจารย์ ดร.อรธิดา โกษาแสง
 • อาจารย์ ดร.อดิเรก ใบสุขันธ์
 • อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่ม D สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ) ชั้นปี 2
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่ม A) ชั้นปี 1 รหัส 6331901091 ถึง 6331901141
  5-0-5
  37-0-37
  วันสอบกลางภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Lect03
  Course Description
  การวัด แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน สมบัติของของไหล อุณหภูมิและความร้อน คลื่นและทัศนศาสตร์ ทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้า แม่เหล็ก ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ และการประยุกต์ การค้นพบและการประดิษฐ์คิดค้นทางฟิสิกส์


  Measurement; force and motion; work and energy; fluids properties; temperature and heat; waves and optics; electricity, magnetism and their applications; discoveries and inventions of physics

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH