เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1103211Microbiology
จุลชีววิทยา
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาชีววิทยา
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1103102 หรือ
1103108

Course Description
เปรียบเทียบระหว่างจุลินทรีย์จำพวกโพรแคริโอตและยูแคริโอต โดยเน้นความรู้ทางด้านอาหารเพาะเลี้ยง ความปลอดภัยทางชีวภาพ การเจริญเติบโต เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ และการจัดจำแนกชนิด รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นที่เป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์ การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ทางการแพทย์ และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ตลอดจนหัวข้อที่น่าสนใจทางจุลชีววิทยาในปัจจุบัน


Compare between prokaryote and eukaryote; knowledge about cultivation, biosafety, microbial growth, metabolism, genetics and microbial classification including relationship between microorganism with others organisms; applied for food industrial, pharmaceutical, cleaning up contaminated environmental site and current issues.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH