เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1103102General Biology 2
ชีววิทยาทั่วไป 2
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1103101

Course Description
เพื่อให้เข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการจัดจำแนก และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ ความสำคัญ และการสืบพันธุ์ของ สัตว์ พืช และจุลินทรีย์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ


To understand an overview of the vast diversity of life on Earth in theory andpractical, basic knowledge on a function and importance of animals, plants and microbes, the diversity, reproduction and structure of bacteria, protists, fungi, plants and animal.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH