เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1103101General Biology 1
ชีววิทยาทั่วไป 1
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การกำเนิดสิ่งมีชีวิต สารชีวโมเลกุล โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ชนิดของเซลล์ หน้าที่ของเซลล์เมนเบรน การสืบพันธุ์ การถ่ายทอดพันธุกรรมตามกฎของเมนเดล การผ่าเหล่า ทฤษฏีทางวิวัฒนาการการคัดเลือกโดยทางธรรมชาติและปัจจัยต่อวิวัฒนาการ ประชากรนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต


The origin of life; biomolecules; cellular structure and function; cell types; cell reproduction; function of cell membrane; Mendelian genetics; mutation; theory of evolution; natural selection and other sources of evolutionary change; population ecology; energy transfer and interaction between organisms.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH