เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
1103100Principles of Biology
หลักชีววิทยา
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การกำเนิดโลก และสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสร้างหน้าที่และบทบาทของสิ่งมีชีวิต ทั้งจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ การแบ่งเซลล์ มะเร็งและโรคทางพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เทคโนโลยีเกี่ยวกับดีเอ็นเอและพื้นฐานความรู้ด้านเซลล์ต้นกำเนิด


Origin of Earth and living organisms; biological evolution; biodiversity; structures, functions and roles of organisms including microorganisms, plants, and animals; cell division; cancer and genetic disorders; heredity, DNA technology and stem cell basics.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH