เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
1103100Principles of Biology
หลักชีววิทยา
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-11:50303S3LAB63630M  
  จันทร์16:00-17:50101C3LECT-1      
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์
 • อาจารย์ ดร.ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช
 • อาจารย์ ดร.พลายพล เดชวิศิษฎ์สกุล
 • อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
 • อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์
 • สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่ม A) ชั้นปี 1 รหัส 6131901150 ถึง 6131901163
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ชั้นปี 1 รหัส 6131703001 ถึง 6131703056
  14-14-0
  49-47-2
  วันสอบกลางภาค: 28 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 101 (A)
  วันสอบปลายภาค: 21 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 213
  21 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 214
  หมายเหตุ: NS61
    02 อังคาร09:00-11:50305S3LAB63630M  
    จันทร์16:00-17:50101C3LECT-1      
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์
 • อาจารย์ ดร.ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช
 • อาจารย์ ดร.พลายพล เดชวิศิษฎ์สกุล
 • อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
 • อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์
 • สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่ม A) ชั้นปี 1 รหัส 6131901125 ถึง 613190114925-25-0
  วันสอบกลางภาค: 28 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 101 (A)
  28 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 102 (A)
  วันสอบปลายภาค: 21 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 214
  21 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 215
  หมายเหตุ: NS61
    03 พุธ09:00-11:50303S3LAB402416M  
    จันทร์16:00-17:50101C3LECT-1      
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์
 • อาจารย์ ดร.ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช
 • อาจารย์ ดร.พลายพล เดชวิศิษฎ์สกุล
 • อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
 • อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 2 รหัส 6031808053 ถึง 6031808075
  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6131801001 ถึง 6131801048
  15-7-8
  20-12-8
  42-0-42
  วันสอบกลางภาค: 28 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 102 (A)
  วันสอบปลายภาค: 21 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 215
    04 พุธ09:00-11:50305S3LAB40382M  
    จันทร์16:00-17:50101C3LECT-1      
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์
 • อาจารย์ ดร.ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช
 • อาจารย์ ดร.พลายพล เดชวิศิษฎ์สกุล
 • อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
 • อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 2 รหัส 6031808002 ถึง 603180805236-30-6
  วันสอบกลางภาค: 28 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 102 (A)
  28 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 106 (A)
  วันสอบปลายภาค: 21 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 215
  21 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 303
    05 พฤหัสบดี09:00-11:50303S3LAB60591M  
    จันทร์16:00-17:50101C3LECT-1      
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์
 • อาจารย์ ดร.ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช
 • อาจารย์ ดร.พลายพล เดชวิศิษฎ์สกุล
 • อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
 • อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์
 • อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์สรัล สายชนะ
 • สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่ม A) ชั้นปี 1 รหัส 6131901001 ถึง 613190106260-60-0
  วันสอบกลางภาค: 28 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 106 (A)
  28 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 107 (A)
  วันสอบปลายภาค: 21 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 303
  21 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 304
  หมายเหตุ: NS61
    06 พฤหัสบดี09:00-11:50305S3LAB60600W  
    จันทร์16:00-17:50101C3LECT-1      
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์
 • อาจารย์ ดร.ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช
 • อาจารย์ ดร.พลายพล เดชวิศิษฎ์สกุล
 • อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
 • อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์
 • สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่ม A) ชั้นปี 1 รหัส 6131901063 ถึง 613190112460-60-0
  วันสอบกลางภาค: 28 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 107 (A)
  วันสอบปลายภาค: 21 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 304
  21 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 305
  หมายเหตุ: NS61
  Course Description
  การกำเนิดโลก และสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสร้างหน้าที่และบทบาทของสิ่งมีชีวิต ทั้งจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ การแบ่งเซลล์ มะเร็งและโรคทางพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เทคโนโลยีเกี่ยวกับดีเอ็นเอและพื้นฐานความรู้ด้านเซลล์ต้นกำเนิด


  Origin of Earth and living organisms; biological evolution; biodiversity; structures, functions and roles of organisms including microorganisms, plants, and animals; cell division; cancer and genetic disorders; heredity, DNA technology and stem cell basics.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH