เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1102250Principles of Biochemistry
หลักชีวเคมี
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1102102 และ 1103102 หรือ
1102100 และ 1103108 หรือ
1102100 และ 1103101 และ 1103102 หรือ
1102102 และ 1103108 หรือ
1102109 และ 1103108

Course Description
โครงสร้างและหน้าที่ของชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และเอนไซม์ เมทาบอลิซึมและชีวพลังงานได้แก่ ไกลโคไลซิส วัฏจักรกรดซิทริค การถ่ายทอดอิเลคตรอนและการสร้าง ATP โดยกระบวนการออกซิเดทีฟ ฟอสฟอริเลชัน การสังเคราะห์ด้วยแสง เมทาบอลิซึมของไขมัน เมทาบอลิซึมของกรดอะมิโน เมทาบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์ กรดนิวคลีอิคและการถ่ายทอดข้อมูลทางชีวภาพ ได้แก่ การจำลองดีเอ็นเอและการซ่อมแซม การสังเคราะห์อาร์เอ็นเอและการดัดแปลงอาร์เอ็นเอ การสังเคราะห์โปรตีน


Structure and function of biomolecules i.e., carbohydrate, lipid, protein, enzyme and nucleic acid; metabolism and bioenergetics i.e., glycolysis, citric acid cycle, electron transport and oxidative phosphorylation, photosynthesis, lipid metabolism, amino acid metabolism, nucleotide metabolism; nucleic acids and biological information flow i.e., DNA replication and repair, transcription and RNA processing, and protein synthesis
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH