เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102250Principles of Biochemistry
หลักชีวเคมี
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1102102 และ 1103102 หรือ
1102100 และ 1103108 หรือ
1102100 และ 1103101 และ 1103102 หรือ
1102102 และ 1103108
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ16:00-17:50310C2LECT-125025M  
  จันทร์09:00-11:50419S3LAB      
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.พัฒนา ค้ากำยาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์
 • อาจารย์ ดร.สาโรจน์ นิตย์แสวง (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 2 รหัส 6231401024 ถึง 6231401055
  5-0-5
  23-0-23
  วันสอบกลางภาค: 26 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 24 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    02 พุธ16:00-17:50310C2LECT-124024M  
    อังคาร13:00-15:50419S3LAB      
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.พัฒนา ค้ากำยาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์
 • อาจารย์ ดร.สาโรจน์ นิตย์แสวง (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 2 รหัส 6231401002 ถึง 6231401023
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 2 ประสบการณ์วิชาชีพ) ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 2 ประสบการณ์วิชาชีพ) ชั้นปี 3
  20-0-20
  3-0-3
  1-0-1
  วันสอบกลางภาค: 26 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 24 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  โครงสร้างและหน้าที่ของชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และเอนไซม์ เมทาบอลิซึมและชีวพลังงานได้แก่ ไกลโคไลซิส วัฏจักรกรดซิทริค การถ่ายทอดอิเลคตรอนและการสร้าง ATP โดยกระบวนการออกซิเดทีฟ ฟอสฟอริเลชัน การสังเคราะห์ด้วยแสง เมทาบอลิซึมของไขมัน เมทาบอลิซึมของกรดอะมิโน เมทาบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์ กรดนิวคลีอิคและการถ่ายทอดข้อมูลทางชีวภาพ ได้แก่ การจำลองดีเอ็นเอและการซ่อมแซม การสังเคราะห์อาร์เอ็นเอและการดัดแปลงอาร์เอนเอ การสังเคราะห์โปรตีน


  Structure and function of biomolecules, i.e., carbohydrate, lipid, protein, and enzyme; metabolism and bioenergetics, i.e., glycolysis, citric acid cycle, electron transport and oxidative phosphorylation, photosynthesis, lipid metabolism, amino acid metabolism, nucleotide metabolism; nucleic acids and biological information flow, i.e., DNA replication and repair, transcription and RNA processing, and protein synthesis.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH