เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1102230Principles of Organic Chemistry
หลักเคมีอินทรีย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1102100 หรือ
1102102 หรือ
1102109 หรือ
1102107
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
โครงสร้างคุณสมบัติ และการอ่านชื่อของสารอินทรีย์กลไกปฎิกิริยาอินทรีย์ไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมีการเตรียมและการวิเคราะห์สารอินทรีย์และอนุพันธ ์สารชีวโมเลกุล เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ


Structures; properties and nomenclatures of organic compounds; organic reaction mechanism; isomers and stereochemistry; preparation and characterization of organic compounds and derivatives; biomolecules ; natural products chemistry.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH