เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102230Principles of Organic Chemistry
หลักเคมีอินทรีย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1102100 หรือ
1102102
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-11:50422S3LAB26026M  
  จันทร์10:00-11:50313C1LECT-1      
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.วิษณุ มณีรัตน์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6332501001 ถึง 633250102826-0-26
  วันสอบกลางภาค: 22 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 19 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    02 พุธ09:00-11:50422S3LAB25025W  
    จันทร์10:00-11:50313C1LECT-1      
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.วิษณุ มณีรัตน์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6332501029 ถึง 633250107025-0-25
  วันสอบกลางภาค: 22 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 19 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    03 จันทร์13:00-15:50422S3LAB31031W  
    จันทร์10:00-11:50313C1LECT-1      
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.วิษณุ มณีรัตน์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 2 รหัส 6231701001 ถึง 623170103331-0-31
  วันสอบกลางภาค: 22 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 19 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    04 อังคาร13:00-15:50422S3LAB31031W  
    จันทร์10:00-11:50313C1LECT-1      
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.วิษณุ มณีรัตน์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 2 รหัส 6231701034 ถึง 623170106831-0-31
  วันสอบกลางภาค: 22 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 19 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    05 พฤหัสบดี09:00-11:50422S3LAB30030M  
    จันทร์10:00-11:50313C1LECT-1      
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.วิษณุ มณีรัตน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวดี บุญคุ้ม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 2 รหัส 6231701069 ถึง 623170110330-0-30
  วันสอบกลางภาค: 22 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 19 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  โครงสร้างคุณสมบัติ และการอ่านชื่อของสารอินทรีย์กลไกปฎิกิริยาอินทรีย์ไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมีการเตรียมและการวิเคราะห์สารอินทรีย์และอนุพันธ ์สารชีวโมเลกุล เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ


  Structures; properties and nomenclatures of organic compounds; organic reaction mechanism; isomers and stereochemistry; preparation and characterization of organic compounds and derivatives; biomolecules ; natural products chemistry.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH