เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1102210Principles of Analytical Chemistry
หลักเคมีวิเคราะห์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1102100 หรือ
1102102 หรือ
1102109

Course Description
ความสำคัญของเคมีวิเคราะห์ กระบวนการวิเคราะห์ทางเคมีวิเคราะห์ หลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิควิเคราะห์ทางเคมีพื้นฐาน ได้แก่ กราวิเมตรี ไททริเมตรี สเปกโทรสโกปีและโครมาโตกราฟี สถิติในการประเมินข้อมูลการวิเคราะห์ทางเคมี


Importance of analytical chemistry; analytical process in analytical chemistry: principles and applications of basic analytical techniques including gravimetry, titrimetry, spectroscopy and chromatography; statistical evaluation of analytical data.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH