เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102210Principles of Analytical Chemistry
หลักเคมีวิเคราะห์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1102100 หรือ
1102102
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-11:50415S3LAB22022M  
  จันทร์16:00-17:50B 208E3LECT-1      
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 2 รหัส 6231401002 ถึง 623140102522-0-22
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 25 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    02 พฤหัสบดี13:00-15:50415S3LAB22022M  
    จันทร์16:00-17:50B 208E3LECT-1      
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 2 ประสบการณ์วิชาชีพ) ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 2 รหัส 6231401028 ถึง 6231401055
  3-0-3
  18-0-18
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 25 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ความสำคัญของเคมีวิเคราะห์ กระบวนการวิเคราะห์ทางเคมีวิเคราะห์ หลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิควิเคราะห์ทางเคมีพื้นฐาน ได้แก่ กราวิเมตรี ไททริเมตรี สเปกโทรสโกปีและโครมาโตกราฟี สถิติในการประเมินข้อมูลการวิเคราะห์ทางเคมี


  Importance of analytical chemistry; analytical process in analytical chemistry: principles and applications of basic analytical techniques including gravimetry, titrimetry, spectroscopy and chromatography; statistical evaluation of analytical data.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH