เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1102210Principles of Analytical Chemistry
หลักเคมีวิเคราะห์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1102100 หรือ
1102102
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความสำคัญของเคมีวิเคราะห์ กระบวนการวิเคราะห์ทางเคมีวิเคราะห์ หลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิควิเคราะห์ทางเคมีพื้นฐาน ได้แก่ กราวิเมตรี ไททริเมตรี สเปกโทรสโกปีและโครมาโตกราฟี สถิติในการประเมินข้อมูลการวิเคราะห์ทางเคมี


Importance of analytical chemistry; analytical process in analytical chemistry: principles and applications of basic analytical techniques including gravimetry, titrimetry, spectroscopy and chromatography; statistical evaluation of analytical data.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH