เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102102General Chemistry 2
เคมีทั่วไป 2
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1102101

Course Description
สมดุลเคมี กรด เบสและสมดุลไอออน สารประกอบเชิงซ้อน อุณหพลศาสตร์เคมี ไฟฟ้าเคมี เคมีนิวเคลียร์ นาโนเทคโนโลยีและเคมีสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น


Chemical equilibrium; acid base and ionic equilibrium; complex compounds; chemical thermodynamics; electrochemistry; nuclear chemistry; introduction to nanotechnology and environmental chemistry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH