เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102101General Chemistry 1
เคมีทั่วไป 1
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุและการใช้ประโยชน์ พันธะเคมี สถานะของสสารและสารละลาย จลนศาสตร์เคมี เคมีนิวเคลียร์ การค้นพบใหม่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง


Atomic structures; properties of elements and their applications; chemical bonding; states of matters and solutions; chemical kinetics; nuclear chemistry; current discovery in related topics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH