เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1102100Principles of Chemistry
หลักเคมี
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ตารางธาตุและธาตุต่างๆ พันธะเคมี แรงระหว่างโมเลกุลและการเรียกชื่อทางเคมี ปริมาณสัมพันธ์ ก๊าซของเหลวและของแข็ง ความร้อนของปฏิกิริยา สมดุลเคมีและอัตราการเกิดปฏิกิริยา กรด-เบสและสมดุลไอออนิก ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีอินทรีย์เบื้องต้นและชีวระดับโมเลกุล เคมีและสิ่งแวดล้อม


Periodic table and elements; chemical bonding, intermolecular forces and chemical nomenclatures; chemical stoichiometry and mass relationship; gas, liquid and solid; heat of reaction; chemical equilibria and rate of the reaction; acid-base and ionic equilibria; redox reactions; introduction of organic chemistry and molecular biology; chemistry and environments
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH