เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
1102100Principles of Chemistry
หลักเคมี
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้างอะตอมและโมเลกุล ธาตุและสมบัติของธาตุ ปฏิกิริยาเคมีและปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี กฏของแก๊สและสารละลาย จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีสิ่งแวดล้อม การค้นพบใหม่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง


Atomic and molecular structure; periodic classification of the elements, chemical reactions and stoichiometry; chemical bonding; gas laws and solutions; elementary chemical thermodynamics and kinetics; chemical equilibria; acid-base chemistry; electrochemistry; chemistry and environments; current discoveries in related topics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH