เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1101100Science for Life
วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้พื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน การก่อกำเนิดชีวิต วิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ วิทยาศาสตร์กายภาพและการประยุกต์ สสาร สารเคมีและคุณสมบัติ อันตรายจากสารเคมี


Basic knowledge of Science and Technology necessary in daily life, Beginning of life, Evolution and Biodiversity, Natural resources and Environment, Energy, Natural phenomena, Physical Science and Application, Matter, Chemicals and their properties, Chemical Hazards.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH