เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1101100Science for Life
วิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:50314C1LECT16010456M  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช
 • อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ปัญญามูลวงษา (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 2
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ชั้นปี 4
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ชั้นปี 3
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ชั้นปี 2
  36-34-2
  36-13-23
  10-8-2
  10-10-0
  10-10-0
  วันสอบกลางภาค: 27 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C5 ห้อง 301 (B)
  วันสอบปลายภาค: 20 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร C3 ห้อง 107 (A)
  20 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร C2 ห้อง 213
  Course Description
  ความรู้พื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน การก่อกำเนิดชีวิต วิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ วิทยาศาสตร์กายภาพและการประยุกต์ สสาร สารเคมีและคุณสมบัติ อันตรายจากสารเคมี


  Basic knowledge of Science and Technology necessary in daily life, Beginning of life, Evolution and Biodiversity, Natural resources and Environment, Energy, Natural phenomena, Physical Science and Application, Matter, Chemicals and their properties, Chemical Hazards.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH