เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1009102French 2
ภาษาฝรั่งเศส 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1009101 หรือ
1009000

Course Description
ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างต่อเนื่องจากภาษาฝรั่งเศส 1 ศึกษาไวยากรณ์และรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้กว้างขวางขึ้น ได้แก่ การชักชวน การขออนุญาต การบอกเหตุผล การให้ การรับ เป็นต้น โดยเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง


Advanced integration of four skills; listening, speaking, reading and writing of French.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH