เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1009102French 2
ภาษาฝรั่งเศส 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1009101 หรือ
1009000

Course Description
ภาษาฝรั่งเศสระดับต้นขั้นสูงที่บูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยคซับซ้อนและการใช้กาลต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การพบแพทย์ การบอกลักษณะของบ้าน การกล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต การคาดการณ์ในอนาคต การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ การทำอาหาร การวางแผนในวันหยุด การชักชวน การแสดงความต้องการและการแสดงความเสียใจ การเขียนบทความสั้น ๆ และการสนทนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม


Integrated skills of upper-beginner French focusing on the application of intermediate sentences and simple tenses in daily life contexts including going to the doctor, describing a house, making predictions, talking about past events, making comparisons, making a recipe, planning holidays, inviting friends, expressing wishes and regrets, writing a short article and talking about the environment
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH