เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
1009101French 1
ภาษาฝรั่งเศส 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นบทสนทนา ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การซื้อของ ฝึกการอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้


Integrated four skill practices of listening, speaking, reading and writing for beginning French
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH