เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1009101French 1
ภาษาฝรั่งเศส 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ภาษาฝรั่งเศสระดับต้นที่บูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยคและการใช้กาลอย่างง่ายในชีวิตประจำวัน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะและการประสมคำในภาษาฝรั่งเศส การแนะนำตนเอง การระบุสิ่งของและการอธิบายสิ่งต่าง ๆ การสนทนาเกี่ยวกับครอบครัว การบรรยายลักษณะของคน จำนวนนับ การบอกเวลาและวันที่ในปฏิทิน การสนทนาเกี่ยวกับงานอดิเรก การแสดงความรู้สึก การซื้อของ การบอกราคา การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม การอธิบายการเดินทาง การสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศ การออกคำสั่ง การสนทนาเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน


Integrated skills of beginner French focusing on the application of simple sentences and simple tenses in daily life contexts including introduction to the French alphabet and sounds, introducing oneself, identifying things, locating and describing things, talking about family, describing people, telling time and calendar date, talking about activities and hobbies, expressing feelings, ordering drinks and food, telling prices, explaining an itinerary, talking about the weather, giving orders and talking about daily routine
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH