เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1008112Japanese 2
ภาษาญี่ปุ่น 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1008111 หรือ
1008105
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:30-14:30A 717E4LECT25250E  
  จันทร์14:30-15:00A 717E4LAB      
  พุธ12:30-15:00214C1LAB      
อาจารย์:
 • อาจารย์Fujita Shinsuke (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์Keiichi Seto
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2564 เวลา 17:00 - 19:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE CLASSROOM
  หมายเหตุ: TR
    02 อังคาร12:30-14:30221C1LECT251015F  
    อังคาร14:30-15:00221C1LAB      
    พฤหัสบดี12:30-15:00221C1LAB      
  อาจารย์:
 • อาจารย์Fujita Shinsuke
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2564 เวลา 17:00 - 19:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE CLASSROOM
  หมายเหตุ: TR
    03 อังคาร17:30-19:30221C1LECT30228F  
    อังคาร19:30-20:00221C1LAB      
    พฤหัสบดี17:30-20:00221C1LAB      
  อาจารย์:
 • อาจารย์Fujita Shinsuke (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์Keiichi Seto
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2564 เวลา 17:00 - 19:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE CLASSROOM
  Course Description
  ทักษะบูรณาการทั้งสี่ทักษะของภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้นโดยเน้นคำคุณศัพท์และการผันคำกริยาในประโยคบอกเล่าและปฏิเสธ (แบบสุภาพ) ประโยคความรวม และตัวอักษรคันจิ 80 ตัว


  Four integrated skills of beginner Japanese focusing on adjectives and verbs conjugation in positive, negative sentences (polite styles), compound sentences, 80 kanji characters.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH