เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1008112Japanese 2
ภาษาญี่ปุ่น 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1008111 หรือ
1008105
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:00-14:00220C1LECT20173E  
  จันทร์14:00-14:30220C1LAB      
  พุธ12:00-14:30220C1LAB      
อาจารย์:
 • อาจารย์Keiichi Seto
 • อาจารย์Fujita Shinsuke (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: TR60
    02 อังคาร12:00-14:00221C1LECT20191E  
    อังคาร14:00-14:30221C1LAB      
    พฤหัสบดี12:00-14:30221C1LAB      
  อาจารย์:
 • อาจารย์Fujita Shinsuke (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: TR60
    03 จันทร์17:30-19:30221C1LECT20155F  
    จันทร์19:30-20:00221C1LAB      
    พุธ17:30-20:00221C1LAB      
  อาจารย์:
 • อาจารย์Fujita Shinsuke (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
    04 อังคาร17:30-19:30220C1LECT20155F  
    อังคาร19:30-20:00220C1LAB      
    พฤหัสบดี17:30-20:00220C1LAB      
  อาจารย์:
 • อาจารย์Rieko Hashidate
 • อาจารย์Fujita Shinsuke (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ทักษะบูรณาการทั้งสี่ทักษะของภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้นโดยเน้นคำคุณศัพท์และการผันคำกริยาในประโยคบอกเล่าและปฏิเสธ (แบบสุภาพ) ประโยคความรวม และตัวอักษรคันจิ 80 ตัว


  Four integrated skills of beginner Japanese focusing on adjectives and verbs conjugation in positive, negative sentences (polite styles), compound sentences, 80 kanji characters.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH