เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1008111Japanese 1
ภาษาญี่ปุ่น 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-14:00319C5LECT30300F  
  อังคาร14:00-14:30319C5LAB      
  พฤหัสบดี12:00-14:30220C1LAB      
อาจารย์:
 • อาจารย์Fujita Shinsuke (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์Keiichi Seto
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2564 เวลา 17:00 - 19:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE CLASSROOM
    02 จันทร์15:00-17:00220C1LECT30291F  
    จันทร์17:00-17:30220C1LAB      
    พฤหัสบดี15:00-17:30220C1LAB      
  อาจารย์:
 • อาจารย์Fujita Shinsuke
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2564 เวลา 17:00 - 19:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE CLASSROOM
    03 อังคาร15:00-17:00221C1LECT33330F  
    อังคาร17:00-17:30221C1LAB      
    ศุกร์15:00-17:30221C1LAB      
  อาจารย์:
 • อาจารย์Fujita Shinsuke (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์Keiichi Seto
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2564 เวลา 17:00 - 19:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE CLASSROOM
    04 พุธ15:00-17:00221C1LECT30291F  
    พุธ17:00-17:30221C1LAB      
    ศุกร์15:00-17:30220C1LAB      
  อาจารย์:
 • อาจารย์Fujita Shinsuke
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2564 เวลา 17:00 - 19:30 อาคาร - ห้อง GOOGLE CLASSROOM
  Course Description
  ทักษะบูรณาการทั้งสี่ทักษะของภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้นโดยเน้นการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรฮิระงะนะ คะตะกะนะ และคันจิ ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน


  Four integrated skills of beginner Japanese focusing on Japanese pronunciation, hiragana, katakana, and kanji characters, basic Japanese sentences, daily vocabulary and expressions.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH