เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1008111Japanese 1
ภาษาญี่ปุ่น 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:00-14:30221C1LECT25025E CLOSED 
  พุธ12:00-14:30221C1LECT      
อาจารย์:
 • อาจารย์Fujita Shinsuke (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: TR62
    02 อังคาร12:00-14:30221C1LECT25025E CLOSED 
    พฤหัสบดี12:00-14:30221C1LECT      
  อาจารย์:
 • อาจารย์Keiichi Seto
 • อาจารย์Fujita Shinsuke (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: TR62
    03 จันทร์15:00-17:30220C1LECT25025F  
    พุธ15:00-17:30220C1LECT      
  อาจารย์:
 • อาจารย์Keiichi Seto
 • อาจารย์Fujita Shinsuke (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
    04 อังคาร15:00-17:30221C1LECT25025F  
    พฤหัสบดี15:00-17:30221C1LECT      
  อาจารย์:
 • อาจารย์Fujita Shinsuke (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
    05 พุธ15:00-17:30221C1LECT25025F  
    ศุกร์15:00-17:30221C1LECT      
  อาจารย์:
 • อาจารย์Fujita Shinsuke (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ทักษะบูรณาการทั้งสี่ทักษะของภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้นโดยเน้นการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรฮิระงะนะ คะตะกะนะ และคันจิ ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน


  Four integrated skills of beginner Japanese focusing on Japanese pronunciation, hiragana, katakana, and kanji characters, basic Japanese sentences, daily vocabulary and expressions.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH