เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1007101Chinese 1
ภาษาจีนกลาง 1
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การซื้อของ ฝึกการอ่านข้อความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้


Mandarin Chinese at a beginner’s level with main focus on four language skills: listening, speaking, reading and writing. Chinese Pinyin; Contents on daily life activities, such as greeting, self introducing, telling time, buying things.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH