เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1001141General Psychology
จิตวิทยาทั่วไป
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และความสัมพันธ์กับพื้นฐานธรรมชาติทางชีววิทยา ประวัติความเป็นมาของจิตวิทยาสำนักต่างๆ รวมทั้งความเชื่อของนักจิตวิทยาแต่ละสำนัก วุฒิภาวะและพัฒนาการของมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล จินตนาการและความคิด การเรียนรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างระบบความจำและการรับรู้ของระบบประสาทและอัตราพิกัดรับข้อมูลของสมอง และสุขภาพจิต


An introduction to Psychology; human behavior and its relation to biological nature; schools of psychology and psychologist beliefs; maturity and development; individual differences; thinking and imagination; learning and relevant theories; human memory model and its capacity; and mental health.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH