เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1001141General Psychology
จิตวิทยาทั่วไป
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และความสัมพันธ์กับพื้นฐานธรรมชาติทางชีววิทยา ประวัติความเป็นมาของจิตวิทยาสำนักต่างๆ รวมทั้งความเชื่อของนักจิตวิทยาแต่ละสำนัก วุฒิภาวะและพัฒนาการของมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล จินตนาการและความคิด การเรียนรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างระบบความจำและการรับรู้ของระบบประสาทและอัตราพิกัดรับข้อมูลของสมอง และสุขภาพจิต


An introduction to Psychology; human behavior and its relation to biological nature; schools of psychology and psychologist beliefs; maturity and development; individual differences; thinking and imagination; learning and relevant theories; human memory model and its capacity; and mental health.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH