เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1001113Art Appreciation
ศิลปะวิจักขณ์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดสุนทรียศาสตร์เบื้องต้น ระบบคุณค่าเกี่ยวกับศิลปะและดนตรี ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความสร้างสรรค์เชิงศิลปะของทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง ทั้งรูปแบบ เนื้อหา และการชื่นชมสิ่งเหล่านั้น


Introduction to aesthetics; man in relation to arts and creativity including visual arts, music and performing arts; form, contents and appreciation of various arts.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH