เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2408101Chinese 1
ภาษาจีน 1
สังกัดจีนวิทยา, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษาจีน)/ปรับพื้นฐานภาษาจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:50A 714E4LECT85814B  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ถิรกันต์
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) ชั้นปี 2
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ) ชั้นปี 2
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2
  69-31-38
  83-13-70
  32-31-1
  วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C1 ห้อง 311
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C1 ห้อง 312
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT1
    02 จันทร์08:00-10:50A 715E4LECT90900B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ณัฐธัญญา อนันตโชติ
 • อาจารย์ปัญปวีณ์ สาริกานนท์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C1 ห้อง 313
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C1 ห้อง 314
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    03 จันทร์12:00-14:50A 714E4LECT100991B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ธรรมพร กุศลสวัสดิ์
 • อาจารย์ปัญปวีณ์ สาริกานนท์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6331601001 ถึง 6331601104101-100-1
  วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 203
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C1 ห้อง 314
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT2
    04 จันทร์12:00-14:50A 715E4LECT98980B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปัญปวีณ์ สาริกานนท์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6331601105 ถึง 6331601209104-99-5
  วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 203
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 204
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 205
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    05 จันทร์15:00-17:50A 714E4LECT95923B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์บุษยมาศ คฤหบดี
 • อาจารย์ปัญปวีณ์ สาริกานนท์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปี 2
  เลิกใช้ ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 2
  19-0-19
  8-0-8
  6-0-6
  32-32-0
  23-8-15
  20-0-20
  วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 205
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 208
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 209
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT3
    06 จันทร์15:00-17:50A 715E4LECT80719B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปัญปวีณ์ สาริกานนท์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:กายภาพบำบัดบัณฑิต ชั้นปี 170-9-61
  วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 209
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 210
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    07 อังคาร08:00-10:50A 714E4LECT806416B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Lei Chen
 • อาจารย์ปัญปวีณ์ สาริกานนท์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปี 3
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน) ชั้นปี 2
  นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6331601462 ถึง 6331601502
  50-4-46
  17-10-7
  20-6-14
  104-44-60
  40-0-40
  วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 210
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 213
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT4
    08 อังคาร08:00-10:50A 715E4LECT90864B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ถิรกันต์
 • อาจารย์ปัญปวีณ์ สาริกานนท์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 213
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 214
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 215
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    09 อังคาร12:00-14:50A 714E4LECT804733B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปัญปวีณ์ สาริกานนท์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6331601210 ถึง 6331601317106-100-6
  วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 215
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 303
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT5
    10 อังคาร12:00-14:50A 715E4LECT90882B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ธรรมพร กุศลสวัสดิ์
 • อาจารย์ปัญปวีณ์ สาริกานนท์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6331601318 ถึง 6331601544223-127-96
  วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 303
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 304
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    11 ศุกร์08:00-10:50A 714E4LECT82784B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปัญปวีณ์ สาริกานนท์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้นปี 2
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ชั้นปี 2
  173-36-137
  38-26-12
  วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 304
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 305
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 308
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT6
    12 ศุกร์08:00-10:50A 715E4LECT80755B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์สุจิตตรา พลธิแสง
 • อาจารย์ปัญปวีณ์ สาริกานนท์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 308
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 309
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    13 พุธ08:00-10:50A 714E4LECT1021020B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์บุษยมาศ คฤหบดี
 • อาจารย์ปัญปวีณ์ สาริกานนท์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม ชั้นปี 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (กลุ่ม 1 ประสบการณ์วิชาชีพ) ชั้นปี 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปี 3
  กายภาพบำบัดบัณฑิต ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ชั้นปี 2
  15-0-15
  9-0-9
  36-2-34
  78-35-43
  27-24-3
  40-34-6
  วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 309
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 310
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT7
    14 พุธ08:00-10:50A 715E4LECT100964B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์สุจิตตรา พลธิแสง
 • อาจารย์ปัญปวีณ์ สาริกานนท์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 1
  นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6331601462 ถึง 6331601544
  100-20-80
  82-0-82
  วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 313
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 314
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 315
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    15 พุธ12:00-14:50A 714E4LECT90891B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์กอบบุญ วิริยยิ่งยง
 • อาจารย์ปัญปวีณ์ สาริกานนท์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 1100-100-0
  วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร D1 ห้อง 301
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 315
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT8
    16 จันทร์08:00-10:50413C5LECT802654B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Peiyun Yuan
 • อาจารย์ปัญปวีณ์ สาริกานนท์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร D1 ห้อง 301
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    17 จันทร์15:00-17:50413C5LECT804931B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Peiyun Yuan
 • อาจารย์ปัญปวีณ์ สาริกานนท์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร D1 ห้อง 301
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร D1 ห้อง 306
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    18 อังคาร08:00-10:50A 717E4LECT806614B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Qun Yu
 • อาจารย์ปัญปวีณ์ สาริกานนท์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร D1 ห้อง 306
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร E3 ห้อง B 204
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    19 อังคาร15:00-17:50A 616E4LECT802555B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Qun Yu
 • อาจารย์ปัญปวีณ์ สาริกานนท์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร E3 ห้อง B 204
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร E3 ห้อง B 206
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    20 พุธ08:00-10:50A 716E4LECT80791B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Peiyun Yuan
 • อาจารย์ปัญปวีณ์ สาริกานนท์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร E3 ห้อง B 206
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร E3 ห้อง B 208
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร E3 ห้อง B 209
  23 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 17 ธ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การซื้อของ ฝึกการอ่านข้อความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้


  Mandarin Chinese at a beginner’s level with main focus on four language skills: listening, speaking, reading, and writing. Contents are based on daily life activities, such as greeting, self-introducing, telling time, buying things etc. reading short paragraphs; writing with simple sentence structures.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH