เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
2408101Chinese 1
ภาษาจีน 1
สังกัดจีนวิทยา, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษาจีน)/ปรับพื้นฐานภาษาจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:50203C1LECT26251B  
อาจารย์:
 • MS.Shuting Chen
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 2 ประสบการณ์วิชาชีพ) ชั้นปี 2
  58-0-58
  58-20-38
  42-2-40
  1-0-1
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 304
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT 1
    02 จันทร์08:00-10:50204C1LECT25241B  
  อาจารย์:
 • MS.Xingyu Gao
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 304
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    03 จันทร์08:00-10:50205C1LECT25241B  
  อาจารย์:
 • MS.Zhenfeng Luo
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 304
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 305
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    04 จันทร์08:00-10:50206C1LECT25241B  
  อาจารย์:
 • MS.Manyu Li
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 305
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    05 จันทร์08:00-10:50207C1LECT25241B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ศุภกร คนคล่อง
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 305
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 308
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    06 จันทร์08:00-10:50208C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ธรรมพร กุศลสวัสดิ์
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 308
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    07 จันทร์12:00-14:50203C1LECT26242B  
  อาจารย์:
 • MS.Siqi Liu
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปี 1 รหัส 6231205186 ถึง 6231205340
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปี 1 รหัส 6231205402 ถึง 6231205417
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
  135-10-125
  15-1-14
  7-0-7
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 308
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 309
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT 2
    08 จันทร์12:00-14:50204C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • MS.Duxiang Su
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 309
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    09 จันทร์12:00-14:50205C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • MS.Simei Wang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 309
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    10 จันทร์12:00-14:50206C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ธรรมพร กุศลสวัสดิ์
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 309
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 310
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    11 จันทร์12:00-14:50207C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ประเทืองพร วิรัชโภคี
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 310
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    12 จันทร์12:00-14:50208C1LECT25241B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 310
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    13 จันทร์15:00-17:50203C1LECT25223B  
  อาจารย์:
 • MS.Shuting Chen
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปี 1 รหัส 6231205001 ถึง 6231205169150-1-149
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT 3
    14 จันทร์15:00-17:50204C1LECT25232B  
  อาจารย์:
 • MS.Xingyu Gao
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 313
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 314
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    15 จันทร์15:00-17:50205C1LECT25196B  
  อาจารย์:
 • MS.Zhenfeng Luo
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 314
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    16 จันทร์15:00-17:50206C1LECT25232B  
  อาจารย์:
 • MS.Yunru Yang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 314
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    17 จันทร์15:00-17:50207C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • MS.Xi Zhang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 314
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 315
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    18 จันทร์15:00-17:50208C1LECT25232B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ถิรกันต์
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 315
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    19 อังคาร08:00-10:50203C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • MS.Manyu Li
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 3
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2
  109-0-109
  20-0-20
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 201
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 315
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT 4
    20 อังคาร08:00-10:50204C1LECT25232B  
  อาจารย์:
 • MS.Siqi Liu
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 201
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    21 อังคาร08:00-10:50205C1LECT25214B  
  อาจารย์:
 • MS.Duxiang Su
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 201
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    22 อังคาร08:00-10:50206C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • MS.Shuting Chen
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 201
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 202
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    23 ไม่มีข้อมูล000B CLOSED 
  อาจารย์:
 • -Staff
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    24 ไม่มีข้อมูล000B CLOSED 
  อาจารย์:
 • -Staff
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    25 อังคาร12:00-14:50203C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • MS.Xingyu Gao
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 2 ประสบการณ์วิชาชีพ) ชั้นปี 3
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 3
  55-21-34
  30-2-28
  7-0-7
  35-2-33
  29-0-29
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 202
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 203
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT 5
    26 อังคาร12:00-14:50204C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • MS.Zhenfeng Luo
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 203
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    27 อังคาร12:00-14:50205C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • MS.Simei Wang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 203
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 204
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    28 อังคาร12:00-14:50206C1LECT25223B  
  อาจารย์:
 • MS.Ran Xu
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 204
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    29 อังคาร12:00-14:50207C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ นุสิทธิ์ชัยการ
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 204
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 205
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    30 อังคาร12:00-14:50208C1LECT26206B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์สรญา ถาวร
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 205
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    31 อังคาร15:00-17:50203C1LECT25241B  
  อาจารย์:
 • MS.Manyu Li
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่ม A) ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2
  148-8-140
  2-1-1
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 205
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 223
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT 6
    32 อังคาร15:00-17:50204C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • MS.Siqi Liu
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 223
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 224
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    33 อังคาร15:00-17:50205C1LECT25241B  
  อาจารย์:
 • MS.Duxiang Su
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 224
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 225
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 301 (A)
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    34 อังคาร15:00-17:50206C1LECT25241B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Peng Liu
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 301 (A)
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    35 อังคาร15:00-17:50207C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.อาทิตยา หล่าวเจริญ
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 301 (A)
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    36 อังคาร15:00-17:50208C1LECT25241B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์อรทัย ยอดแย้มพราย
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 301 (A)
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    37 พุธ08:00-10:50203C1LECT26233B  
  อาจารย์:
 • MS.Xingyu Gao
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 1
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
  117-0-117
  42-10-32
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 301 (A)
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT 7
    38 พุธ08:00-10:50204C1LECT26251B  
  อาจารย์:
 • MS.Siqi Liu
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 301 (A)
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    39 พุธ08:00-10:50205C1LECT26251B  
  อาจารย์:
 • MS.Zhenfeng Luo
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 301 (A)
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 302 (A)
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    40 พุธ08:00-10:50206C1LECT26251B  
  อาจารย์:
 • MS.Duxiang Su
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 302 (A)
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    41 พุธ08:00-10:50207C1LECT26251B  
  อาจารย์:
 • MS.Simei Wang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 302 (A)
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    42 พุธ08:00-10:50208C1LECT26242B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Peng Liu
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 302 (A)
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    43 พุธ12:00-14:50203C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Peng Liu
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006026 ถึง 6231006053
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006055 ถึง 6231006080
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006212 ถึง 6231006238
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006187 ถึง 6231006211
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006162 ถึง 6231006186
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006135 ถึง 6231006161
  25-0-25
  25-2-23
  22-7-15
  25-1-24
  24-0-24
  25-1-24
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 302 (A)
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT 8
    44 พุธ12:00-14:50204C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • MS.Shuting Chen
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 302 (A)
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 318
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    45 พุธ12:00-14:50205C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • MS.Manyu Li
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 318
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    46 พุธ12:00-14:50206C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • MS.Ran Xu
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 318
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 319
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    47 พุธ12:00-14:50207C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • MS.Yunru Yang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 319
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    48 พุธ12:00-14:50208C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • MS.Xi Zhang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 319
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 320
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    49 พฤหัสบดี08:00-10:50312C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • MS.Simei Wang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปี 1 รหัส 6231205342 ถึง 6231205401
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปี 1 รหัส 6231205170 ถึง 6231205185
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ชั้นปี 1
  50-1-49
  15-0-15
  85-22-63
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 320
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 321
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT 9
    50 พฤหัสบดี08:00-10:50204C1LECT25241B  
  อาจารย์:
 • MS.Ran Xu
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 321
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 322
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    51 พฤหัสบดี08:00-10:50205C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • MS.Yunru Yang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 322
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 412
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    52 พฤหัสบดี08:00-10:50206C1LECT25241B  
  อาจารย์:
 • MS.Xi Zhang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 412
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    53 พฤหัสบดี08:00-10:50207C1LECT25214B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ถิรกันต์
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 412
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 413
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    54 ไม่มีข้อมูล000B CLOSED 
  อาจารย์:
 • -Staff
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    55 พฤหัสบดี12:00-14:50203C1LECT25241B  
  อาจารย์:
 • MS.Shuting Chen
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ชั้นปี 1164-20-144
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 413
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT 10
    56 พฤหัสบดี12:00-14:50204C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • MS.Manyu Li
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 413
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 414
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    57 พฤหัสบดี12:00-14:50205C1LECT25241B  
  อาจารย์:
 • MS.Zhenfeng Luo
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 414
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 415
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    58 พฤหัสบดี12:00-14:50206C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • MS.Duxiang Su
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 415
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    59 พฤหัสบดี12:00-14:50207C1LECT25241B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์รัญญา กันทะกูล
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 415
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 416
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    60 พฤหัสบดี12:00-14:50208C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Jin Ling
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 416
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร E3 ห้อง B 204
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    61 พฤหัสบดี15:00-17:50203C1LECT26260B  
  อาจารย์:
 • MS.Xingyu Gao
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ชั้นปี 2
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ชั้นปี 2
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006106 ถึง 6231006134
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006081 ถึง 6231006105
  41-2-39
  15-0-15
  32-2-30
  25-0-25
  25-2-23
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร E3 ห้อง B 204
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT 11
    62 พฤหัสบดี15:00-17:50204C1LECT26251B  
  อาจารย์:
 • MS.Siqi Liu
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร E3 ห้อง B 204
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร E3 ห้อง B 206
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    63 พฤหัสบดี15:00-17:50205C1LECT26260B  
  อาจารย์:
 • MS.Simei Wang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร E3 ห้อง B 206
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    64 พฤหัสบดี15:00-17:50206C1LECT26260B  
  อาจารย์:
 • MS.Ran Xu
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 313
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร E3 ห้อง B 206
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    65 พฤหัสบดี15:00-17:50207C1LECT26260B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 313
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    66 พฤหัสบดี15:00-17:50208C1LECT26251B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ นุสิทธิ์ชัยการ
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 313
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 314
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    67 ศุกร์08:00-10:50203C1LECT25241B  
  อาจารย์:
 • MS.Shuting Chen
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปี 1147-3-144
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 314
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT 12
    68 ศุกร์08:00-10:50204C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • MS.Manyu Li
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 314
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 401
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    69 ศุกร์08:00-10:50205C1LECT25241B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Kezhen Yang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 401
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    70 ศุกร์08:00-10:50206C1LECT25232B  
  อาจารย์:
 • MS.Xi Zhang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 401
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    71 ศุกร์08:00-10:50209C2LECT25214B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ธรรมพร กุศลสวัสดิ์
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 401
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    72 ศุกร์08:00-10:50208C1LECT25241B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ปิยธิดา ว่องเลิศฤทธิ์
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 401
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 402
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    73 ศุกร์12:00-14:50203C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • MS.Xingyu Gao
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่ม A) ชั้นปี 1145-25-120
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 402
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT 13
    74 ศุกร์12:00-14:50204C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • MS.Siqi Liu
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 402
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    75 ศุกร์12:00-14:50205C1LECT25241B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Lulu Jiang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 402
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    76 ศุกร์12:00-14:50206C1LECT25223B  
  อาจารย์:
 • MS.Yunru Yang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 402
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 411
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    77 ไม่มีข้อมูล000B CLOSED 
  อาจารย์:
 • -Staff
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    78 ศุกร์15:00-17:50203C1LECT26251B  
  อาจารย์:
 • MS.Duxiang Su
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6231804001 ถึง 623180403227-22-5
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 411
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: SLOT 14
    79 ศุกร์15:00-17:50204C1LECT25241B  
  อาจารย์:
 • MS.Simei Wang
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6231804033 ถึง 623180407727-17-10
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 411
  25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 412
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    80 ศุกร์15:00-17:50205C1LECT25250B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์จิรญา วงศ์ใหญ่
 • อาจารย์ปิยะพงศ์ มลิวัลย์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์Qun Yu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006001 ถึง 623100602525-4-21
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 412
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การซื้อของ ฝึกการอ่านข้อความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้


  Mandarin Chinese at a beginner’s level with main focus on four language skills: listening, speaking, reading, and writing. Contents are based on daily life activities, such as greeting, self-introducing, telling time, buying things etc. reading short paragraphs; writing with simple sentence structures.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH