เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1203102Managing Organization and Entrepreneurship
การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:50302C5LECT500318182B  
อาจารย์:
 • อาจารย์กริญา งามสมสุข
 • อาจารย์สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง
 • อาจารย์ ดร.Justin Kraemer
 • อาจารย์ผณินทร สิทธิพงศ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
  17-8-9
  350-222-128
  วันสอบกลางภาค: 20 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 16 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    02 จันทร์12:00-14:50302C5LECT50041783B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์กริญา งามสมสุข
 • อาจารย์สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง
 • อาจารย์ ดร.Justin Kraemer
 • อาจารย์ผณินทร สิทธิพงศ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ) ชั้นปี 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน) ชั้นปี 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 2
  100-48-52
  200-193-7
  180-117-63
  47-37-10
  วันสอบกลางภาค: 20 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 16 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    03 พุธ08:00-10:50302C5LECT50042773B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์กริญา งามสมสุข
 • อาจารย์สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง
 • อาจารย์ ดร.Justin Kraemer
 • อาจารย์ผณินทร สิทธิพงศ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 2
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ชั้นปี 2
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้นปี 2
  109-92-17
  170-145-25
  173-144-29
  วันสอบกลางภาค: 20 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 16 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    04 พุธ12:00-14:50302C5LECT50041189B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์กริญา งามสมสุข
 • อาจารย์สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง
 • อาจารย์ ดร.Justin Kraemer
 • อาจารย์ผณินทร สิทธิพงศ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) ชั้นปี 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ชั้นปี 1
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
  กายภาพบำบัดบัณฑิต ชั้นปี 1
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2
  50-30-20
  150-117-33
  90-90-0
  60-60-0
  32-20-12
  23-21-2
  วันสอบกลางภาค: 20 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 16 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    05 พฤหัสบดี08:00-10:50302C5LECT500289211B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์กริญา งามสมสุข
 • อาจารย์สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง
 • อาจารย์ ดร.Justin Kraemer
 • อาจารย์ผณินทร สิทธิพงศ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2447-261-186
  วันสอบกลางภาค: 20 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 16 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการจัดการธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างทัศนของการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบการทำธุรกิจ หน้าที่ต่างๆ ในการทำธุรกิจ เช่น การจัดการองค์กร ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การจัดการการเงินและบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การทำงานเป็นทีม การตลาด รวมทั้งการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ


  Basic essential skills for business management and entrepreneurship in order to create entrepreneur mindset; forms of businesses, business functions such as organization management, creative idea and innovation, financial and accounting management, human resources management, teamwork, marketing and effective business communication.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH