เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
1203102Managing Organization and Entrepreneurship
การจัดการองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:50101C3LECT35032426B  
อาจารย์:
 • อาจารย์ภูพิงค์ มะโน
 • อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
 • อาจารย์สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง
 • อาจารย์ผณินทร สิทธิพงศ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปี 1
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
  316-267-49
  32-32-0
  วันสอบกลางภาค: 27 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 101 (A)
  27 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 203
  27 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 204
  27 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C1 ห้อง 310
  27 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C1 ห้อง 313
  27 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C1 ห้อง 314
  วันสอบปลายภาค: 26 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    02 พฤหัสบดี08:00-10:50101C3LECT35030842B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ภูพิงค์ มะโน
 • อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
 • อาจารย์สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง
 • อาจารย์ผณินทร สิทธิพงศ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1
  แพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
  223-196-27
  29-22-7
  58-34-24
  32-32-0
  วันสอบกลางภาค: 27 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 101 (A)
  27 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 102 (A)
  27 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 106 (A)
  27 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 107 (A)
  วันสอบปลายภาค: 26 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการจัดการธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างทัศนของการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบการทำธุรกิจ หน้าที่ต่างๆ ในการทำธุรกิจ เช่น การจัดการองค์กร ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การจัดการการเงินและบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การทำงานเป็นทีม การตลาด รวมทั้งการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ


  Basic essential skills for business management and entrepreneurship in order to create entrepreneur mindset; forms of businesses, business functions such as organization management, creative idea and innovation, financial and accounting management, human resources management, teamwork, marketing and effective business communication.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH