เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1001127Psychology in Daily Life
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:50101C3LECT3813801B  
อาจารย์:
 • อาจารย์Jason Michael Reed
 • อาจารย์ ดร.ปิยสรณ์ รอดศิริ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 303
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 304
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 305
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 308
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C1 ห้อง 313
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C1 ห้อง 314
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 402 (A)
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 21 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    02 พุธ08:00-10:50101C3LECT3733694B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ปิยสรณ์ รอดศิริ
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 2
  นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6331601001 ถึง 6331601275
  11-2-9
  25-10-15
  15-11-4
  47-19-28
  270-260-10
  วันสอบกลางภาค: 24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 101 (A)
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 102 (A)
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 402 (A)
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 403 (A)
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 406 (A)
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 407 (A)
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 410 (A)
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 411 (A)
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 21 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    03 พฤหัสบดี08:00-10:50101C3LECT3543522B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ปิยสรณ์ รอดศิริ
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ชั้นปี 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ชั้นปี 1
  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ชั้นปี 1
  กายภาพบำบัดบัณฑิต ชั้นปี 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปี 1 รหัส 6331203063 ถึง 6331203146
  46-4-42
  70-70-0
  60-51-9
  60-60-0
  83-55-28
  วันสอบกลางภาค: 24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 102 (A)
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 106 (A)
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 107 (A)
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 301
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 302
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 303
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 304
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 311
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 21 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    04 พฤหัสบดี12:00-14:50102C3LECT3703682B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ปิยสรณ์ รอดศิริ
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปี 1 รหัส 6331203001 ถึง 6331203062
  นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6331601001 ถึง 6331601275
  นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6331601277 ถึง 6331601545
  62-55-7
  261-0-261
  265-169-96
  วันสอบกลางภาค: 24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 311
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 312
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 313
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 314
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 401
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 402
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 411
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 412
  24 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 21 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่ออธิบายและทำความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ การรับรู้ตัวตนและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ความแตกต่างของบุคคลในมิติของบุคลิกภาพ พฤติกรรมการเรียนรู้ อารมณ์และแรงจูงใจ การรับรู้ทางสังคมและอิทธิพลของสังคมต่อพฤติกรรมของปัจเจก การทำความเข้าใจพฤติกรรมปกติและอปกติตามฐานคิดชีวจิตสังคม และการประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาในการเผชิญกับสถานการณ์ที่หลากหลายเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข


  An application in psychological principles and theories in an attempt to explain and understand human behaviors including self-perception and related issues; individual differences in domains of personality development, learning behaviors, emotion, motivation; social perception and social influence on individual behaviors; the influences of biopsychosocial model on both normal and abnormal behaviors; and a practical application of psychology in coping with various stressful situations to live happily.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH