เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
1001127Psychology in Daily Life
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:50102C3LECT35031832B  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
 • อาจารย์ ดร.สิทธิชัย ทองวร (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006001 ถึง 6231006036
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006138 ถึง 6231006901
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปี 1 รหัส 6231205001 ถึง 6231205241
  35-21-14
  95-53-42
  215-102-113
  วันสอบกลางภาค: 26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 203
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 204
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 205
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 208
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 209
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 210
  วันสอบปลายภาค: 22 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    02 อังคาร13:00-15:50102C3LECT3513492B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
 • อาจารย์ ดร.สิทธิชัย ทองวร (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน) ชั้นปี 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ชั้นปี 1
  124-75-49
  164-134-30
  วันสอบกลางภาค: 26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 210
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 213
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 214
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 402 (A)
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 403 (A)
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 406 (A)
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 407 (A)
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 410 (A)
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 411 (A)
  วันสอบปลายภาค: 22 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    03 พุธ08:00-10:50102C3LECT35031634B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
 • อาจารย์ ดร.สิทธิชัย ทองวร (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006037 ถึง 6231006137
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปี 1 รหัส 6231205243 ถึง 6231205417
  100-69-31
  93-66-27
  150-52-98
  วันสอบกลางภาค: 26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C3 ห้อง 101 (A)
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C3 ห้อง 102 (A)
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C3 ห้อง 106 (A)
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C3 ห้อง 107 (A)
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C2 ห้อง 411 (A)
  วันสอบปลายภาค: 22 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    04 พฤหัสบดี08:00-10:50102C3LECT35032426B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
 • อาจารย์ ดร.สิทธิชัย ทองวร (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้นปี 1
  การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ชั้นปี 3
  การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ชั้นปี 2
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ) ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ชั้นปี 2
  178-120-58
  40-39-1
  1-1-0
  89-38-51
  8-1-7
  19-5-14
  วันสอบกลางภาค: 26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C3 ห้อง 107 (A)
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 301
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 302
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 303
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 304
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 311
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 312
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 313
  วันสอบปลายภาค: 22 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
    05 พฤหัสบดี13:00-15:50102C3LECT3603573B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
 • อาจารย์ ดร.สิทธิชัย ทองวร (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปี 3
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
  บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 1
  21-6-15
  40-32-8
  59-59-0
  26-23-3
  58-37-21
  32-32-0
  117-86-31
  วันสอบกลางภาค: 26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 313
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 314
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 401
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 402
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 411
  26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร S7 ห้อง A 412
  วันสอบปลายภาค: 22 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่ออธิบายและทำความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ การรับรู้ตัวตนและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ความแตกต่างของบุคคลในมิติของบุคลิกภาพ พฤติกรรมการเรียนรู้ อารมณ์และแรงจูงใจ การรับรู้ทางสังคมและอิทธิพลของสังคมต่อพฤติกรรมของปัจเจก การทำความเข้าใจพฤติกรรมปกติและอปกติตามฐานคิดชีวจิตสังคม และการประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาในการเผชิญกับสถานการณ์ที่หลากหลายเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข


  An application in psychological principles and theories in an attempt to explain and understand human behaviors including self-perception and related issues; individual differences in domains of personality development, learning behaviors, emotion, motivation; social perception and social influence on individual behaviors; the influences of biopsychosocial model on both normal and abnormal behaviors; and a practical application of psychology in coping with various stressful situations to live happily.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH