เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1005102Thai Pronunciation 1
การออกเสียงภาษาไทย 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-09:50AR-LECT202M  
  พุธ10:00-11:50AR-LAB      
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.ธีระ บุษบกแก้ว
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ชั้นปี 22-0-2
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  การออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ตามระบบเสียงภาษาไทย การออกเสียงพยางค์ คำและประโยคในภาษาไทย การเปรียบเทียบการออกเสียงภาษาไทยกับภาษาของผู้เรียน


  Pronunciation of consonants, vowels and tones according to Thai phonology; pronunciation of syllables, words and sentences; and comparison between Thai pronunciation system and that of the learner’s native language.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH