เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1005101Basic Thai Reading and Writing 1
การอ่านและการเขียนภาษาไทยพื้นฐาน 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต6 (4-4-10)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:50213C1LECT22211M  
  พุธ13:00-16:50203C5LAB      
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ชั้นปี 2
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ชั้นปี 1
  2-0-2
  20-14-6
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  อักขรวิธีไทยเบื้องต้นการคัดลายมือ ไตรยางค์และการผันวรรณยุกต์ โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน การอ่านและการเขียนคำศัพท์และประโยคขนาดสั้น


  Basic Thai orthography; handwriting; three groups of letters and tonal system; basic grammar and sentence structures; and reading and writing words and short sentences.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH