เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
1006144English Conversation and Discussion
การสนทนาและการอภิปรายในภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006143 หรือ
1006130
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:50314C2LECT32320M  
อาจารย์:
 • อาจารย์Alan Michael Gallion (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006138 ถึง 623100617132-14-18
  วันสอบกลางภาค: 28 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 310
  วันสอบปลายภาค: 25 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    02 จันทร์08:00-10:50315C2LECT32311W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์มีนตรา ธรรมะ
 • อาจารย์Alan Michael Gallion (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006172 ถึง 623100620332-7-25
  วันสอบกลางภาค: 28 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 310
  28 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 25 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    03 จันทร์12:00-14:50215C2LECT34340W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Alan Michael Gallion (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006204 ถึง 623100690131-15-16
  วันสอบกลางภาค: 28 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 313
  วันสอบปลายภาค: 25 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    04 อังคาร08:00-10:50214C2LECT34340W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Alan Michael Gallion (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006070 ถึง 623100610132-24-8
  วันสอบกลางภาค: 28 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 313
  28 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 314
  วันสอบปลายภาค: 25 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    05 อังคาร08:00-10:50215C2LECT32311W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์หทัยกาญจน์ เอี่ยมละออง
 • อาจารย์Alan Michael Gallion (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006102 ถึง 623100613732-10-22
  วันสอบกลางภาค: 28 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 314
  วันสอบปลายภาค: 25 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    06 อังคาร12:00-14:50304C2LECT32302W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Alan Michael Gallion (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006001 ถึง 623100603232-17-15
  วันสอบกลางภาค: 28 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 314
  28 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 315
  วันสอบปลายภาค: 25 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    07 อังคาร12:00-14:50308C2LECT32275W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์มีนตรา ธรรมะ
 • อาจารย์Alan Michael Gallion (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006033 ถึง 623100606932-19-13
  วันสอบกลางภาค: 28 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 315
  วันสอบปลายภาค: 25 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ทักษะที่จำเป็นในการร่วมสนทนาและอภิปรายในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การใช้คำศัพท์ โครงสร้าง วจนปฏิบัติ และมารยาทกับแนวทางปฏิบัติพื้นฐานในการสนทนาและอภิปราย


  Skills needed to engage oneself in informal and formal conversations and discussions; usage of lexical, syntactic and pragmatic command in spoken English; and basic courtesy and etiquette.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH