เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
1006142Foundations of College English 2
พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006141
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:50312C1LECT33330M  
อาจารย์:
 • อาจารย์ภูวดล ศรีมาลี
 • อาจารย์ปรัชญ์ อ่าวสาคร (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006192 ถึง 623100690143-14-29
  วันสอบกลางภาค: 23 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 106 (B)
  วันสอบปลายภาค: 20 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    02 จันทร์12:00-14:50313C2LECT26260W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ปรัชญ์ อ่าวสาคร (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006047 ถึง 623100609545-19-26
  วันสอบกลางภาค: 23 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 106 (B)
  วันสอบปลายภาค: 20 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    03 จันทร์12:00-14:50214C2LECT35350W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ภูวดล ศรีมาลี
 • อาจารย์ปรัชญ์ อ่าวสาคร (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006146 ถึง 623100619145-13-32
  วันสอบกลางภาค: 23 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 106 (B)
  23 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 107 (B)
  วันสอบปลายภาค: 20 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    04 ศุกร์08:00-10:50415C5LECT26260W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ปรัชญ์ อ่าวสาคร (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006001 ถึง 623100604645-15-30
  วันสอบกลางภาค: 23 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 107 (B)
  วันสอบปลายภาค: 20 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    05 ศุกร์08:00-10:50215C2LECT32320W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ภูวดล ศรีมาลี
 • อาจารย์ปรัชญ์ อ่าวสาคร (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006096 ถึง 623100614445-15-30
  วันสอบกลางภาค: 23 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 107 (B)
  วันสอบปลายภาค: 20 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  การเพิ่มพูนทักษะอ่าน-เขียน ให้ความสำคัญกับโครงสร้างและประเภทของประโยค ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคและกลไกทางวจนสัมพันธ์ การเชื่อม การขยาย และการลดรูปประโยคโดยใช้กลไกที่หลากหลายเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน การกล่าวซ้ำข้อมูลโดยใช้โครงสร้างที่หลากหลายโดยคงความหมายเดิมไว้


  Enhancement of literacy skills, with an emphasis on sentence types and structures, inter-sentential relation and discourse devices; combining, expanding and reducing sentences using various devices for different purpose; and restating information by using different structures with similar meanings.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH