เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
1001120Thai Academic Reading and Writing
การอ่านและเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-14:50A 607E4LECT746311M  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.วิสันต์ สุขวิสิทธิ์
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006160 ถึง 623100690174-54-20
  วันสอบกลางภาค: 24 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 301 (B)
  วันสอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    02 อังคาร12:00-14:50A 608E4LECT74686M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์วรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ
 • อาจารย์ ดร.วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006080 ถึง 623100615974-62-12
  วันสอบกลางภาค: 24 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 301 (B)
  24 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 318
  วันสอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    03 พฤหัสบดี12:00-14:50A 607E4LECT74686M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.วิสันต์ สุขวิสิทธิ์
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 รหัส 6231006001 ถึง 623100607974-59-15
  วันสอบกลางภาค: 24 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 318
  24 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร C5 ห้อง 319
  วันสอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานเขียนเชิงวิชาการในภาษาไทย กลยุทธ์ในการอ่านและการพิจารณางานเขียน หลักการเขียนเชิงวิชาการในภาษาไทย การใช้คำ ประโยค สำนวน และโวหารที่เหมาะสม การวางโครงเรื่องการเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการเขียนอรรถาธิบาย


  Fundamental knowledge of Thai academic written works, reading strategies and evaluation of written works; principles of Thai academic writing; proper diction, sentence patterns, expressions and rhetorical devices; outlining; paragraph writing; summarising and expository writing.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH