เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1005121Thai Language Conversation in Daily Life
การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:50204C5LECT22148BF  
  อังคาร15:00-16:50204C5LAB      
อาจารย์:
 • อาจารย์พรรณวดี รัตนศักดิ์ (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ชั้นปี 2
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ชั้นปี 1
  2-0-2
  20-14-6
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: TLCF รับเฉพาะ นศ. ต่างชาติ (for non-thai Students)
    02 พุธ13:00-14:50204C5LECT40355BF  
    พุธ15:00-16:50204C5LAB      
  อาจารย์:
 • อาจารย์พรรณวดี รัตนศักดิ์ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท
 • สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปี 1 รหัส 6531503145 ถึง 653150317430-30-0
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: รับเฉพาะ นศ. ต่างชาติ (for non-thai Students)
    03 พฤหัสบดี13:00-14:50204C5LECT40400BF  
    พฤหัสบดี15:00-16:50204C5LAB      
  อาจารย์:
 • อาจารย์พรรณวดี รัตนศักดิ์ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์พวงผกา ธรรมธิ
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ชั้นปี 1 รหัส 6531703082 ถึง 6531703087
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปี 1 รหัส 6531503132 ถึง 6531503144
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ชั้นปี 1 รหัส 6531306226 ถึง 6531306229
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ ชั้นปี 1 รหัส 6531301149 ถึง 6531301154
  6-6-0
  13-13-0
  4-4-0
  6-6-0
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: รับเฉพาะ นศ. ต่างชาติ (for non-thai Students)
    04 จันทร์13:00-14:50204C5LECT40400BF  
    จันทร์15:00-16:50204C5LAB      
  อาจารย์:
 • อาจารย์พรรณวดี รัตนศักดิ์ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.ธีระ บุษบกแก้ว
 • สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปี 1 รหัส 6531503175 ถึง 6531503197
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ ชั้นปี 1 รหัส 6531301155 ถึง 6531301159
  23-23-0
  5-5-0
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: รับเฉพาะ นศ. ต่างชาติ (for non-thai Students)
  Course Description
  การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน การสร้างประโยคพื้นฐานเกี่ยวกับการทักทาย การแนะนำตัวเองและผู้อื่น การนับเลขและบอกเวลา การสั่งอาหาร การซื้อของ การบอกความรู้สึก การเรียกรส การเดินทาง


  Thai language conversation in daily life, focusing on basic expressions for greeting, introducing oneself and others, number counting, time telling, making purchases, expressing feelings, describing flavours, and travelling.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH