ขั้นที่ 1 รายวิชา
ขั้นที่ 2 หน่วยงานรับผิดชอบ/สำนักวิชา
ขั้นที่ 3 จำนวนรายการที่ได้จากการค้นหาไม่เกิน  
ขั้นที่ 4 ปีการศึกษา -
วิทยาเขต
ระดับการศึกษา

ขั้นที่ 5 ป้อนข้อความลงในช่องรหัสรายวิชาและ/หรือชื่อรายวิชาแล้วกดปุ่ม ค้นหา เพื่อเริ่มทำการค้นหาตามเงื่อนไข
ประเภท
-
ค้นหาโดยระบุวันเวลา   ใช่  ไม่ใช่
ตัวอย่าง
1. ค้นหารายวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย102
ป้อน 102* ลงในช่องรหัสรายวิชา
2. ค้นหารายวิชาที่มีคำว่า world เป็นส่วนหนึ่งของชื่อรายวิชา
ป้อน *world* ลงในช่องชื่อรายวิชา
3. ค้นหารายวิชาที่มีชื่อรายวิชาลงท้ายด้วย finance
ป้อน *finance ลงในช่องชื่อรายวิชา
4. แสดงรายวิชาของสำนักรายวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เลือกหน่วยงานสำนักรายวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5. ค้นหารายวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย102 และมีชื่อรายวิชาลงท้ายด้วย เบื้องต้น
ป้อน 102* ลงในช่องรหัสรายวิชา และป้อน *เบื้องต้น ลงในช่องชื่อรายวิชา
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH