ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันประกาศตารางสอนตารางสอบ2 ก.ค. 2564 0:00 น.2 ก.ค. 2564 0:00 น.
 • วันแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 5 ก.ค. 2564 8:30 น.16 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  วันแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป5 ก.ค. 2564 8:30 น.16 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  วันแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 36 ก.ค. 2564 8:30 น.16 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  วันแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 27 ก.ค. 2564 8:30 น.16 ก.ค. 2564 23:59 น.
 • วันยืนยันรับแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 17 ก.ค. 2564 8:00 น.29 ก.ค. 2564 16:00 น.
 • วันอนุมัติ RANDOM แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 29 ก.ค. 2564 8:00 น.30 ก.ค. 2564 19:00 น.
 • วันประกาศผลการอนุมัติแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 2 ส.ค. 2564 0:01 น.11 ส.ค. 2564 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนเรียนปกติ
 • 5 ส.ค. 2564 8:30 น.13 ส.ค. 2564 23:59 น.
    -  วันลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป5 ส.ค. 2564 8:30 น.13 ส.ค. 2564 23:59 น.
    -  วันลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 35 ส.ค. 2564 8:30 น.13 ส.ค. 2564 23:59 น.
    -  วันลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 25 ส.ค. 2564 8:30 น.13 ส.ค. 2564 23:59 น.
    -  วันลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 15 ส.ค. 2564 8:30 น.13 ส.ค. 2564 23:59 น.
    -  วันลงทะเบียนเรียน ชั้นปีอื่นๆ5 ส.ค. 2564 8:30 น.13 ส.ค. 2564 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า
 • 16 ส.ค. 2564 8:30 น.27 ส.ค. 2564 21:00 น.
 • วันแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นักศึกษาทุกคน)
 • 16 ส.ค. 2564 8:30 น.27 ส.ค. 2564 21:00 น.
 • วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เพิ่มรายวิชา/ลดรายวิชา
 • 16 ส.ค. 2564 8:30 น.27 ส.ค. 2564 21:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ผ่าน Internet)16 ส.ค. 2564 8:30 น.27 ส.ค. 2564 21:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ผ่าน Internet)16 ส.ค. 2564 8:30 น.16 ก.ย. 2564 16:00 น.
    -  ช่วงยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา (W) ออนไลน์18 ต.ค. 2564 8:00 น.9 พ.ย. 2564 16:00 น.
 • วันกำหนดสถานะรายวิชา (O, C,COP) (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 12 ส.ค. 2564 8:00 น.27 ส.ค. 2564 21:00 น.
 • วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า
 • 21 ก.ย. 2564 8:30 น.15 ต.ค. 2564 19:00 น.
    -  วันเปิดเรียน16 ส.ค. 2564 8:00 น.16 ส.ค. 2564 8:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ กลางภาค20 ก.ย. 2564 16:00 น.17 ต.ค. 2564 18:00 น.
    -  วันสอบกลางภาค11 ต.ค. 2564 0:00 น.17 ต.ค. 2564 0:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ ปลายภาค15 พ.ย. 2564 16:00 น.19 ธ.ค. 2564 18:00 น.
    -  วันสอบปลายภาค6 ธ.ค. 2564 0:00 น.17 ธ.ค. 2564 0:00 น.
    -  วันปิดเรียน18 ธ.ค. 2564 0:00 น.18 ธ.ค. 2564 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (10 สัปดาห์)24 ธ.ค. 2564 0:00 น.24 ธ.ค. 2564 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (16 สัปดาห์)24 ธ.ค. 2564 0:00 น.24 ธ.ค. 2564 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา24 ธ.ค. 2564 0:00 น.24 ธ.ค. 2564 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา24 ธ.ค. 2564 8:00 น.24 ธ.ค. 2564 16:00 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา29 ธ.ค. 2564 0:00 น.29 ธ.ค. 2564 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขสัญลักษณ์ I และ M26 ม.ค. 2565 8:00 น.26 ม.ค. 2565 16:00 น.
 • วันเริ่มต้น-สิ้นสุดของระบบลงทะเบียนล่วงหน้า (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 1 มิ.ย. 2564 0:00 น.31 ธ.ค. 2564 16:00 น.
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH