ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (10 สัปดาห์)2 ก.ย. 2565 0:00 น.2 ก.ย. 2565 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (16 สัปดาห์)14 ต.ค. 2565 0:00 น.14 ต.ค. 2565 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา14 ต.ค. 2565 0:00 น.14 ต.ค. 2565 0:00 น.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH