ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันประกาศตารางสอนตารางสอบ16 ส.ค. 2564 0:00 น.16 ส.ค. 2564 0:00 น.
 • วันแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 10 ม.ค. 2564 8:30 น.10 ม.ค. 2564 23:59 น.
    -  วันแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป10 ม.ค. 2564 8:30 น.10 ม.ค. 2564 23:59 น.
    -  วันแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 310 ม.ค. 2564 8:30 น.10 ม.ค. 2564 23:59 น.
    -  วันแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 210 ม.ค. 2564 13:00 น.10 ม.ค. 2564 23:59 น.
    -  วันแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 110 ม.ค. 2564 8:30 น.10 ม.ค. 2564 23:59 น.
 • วันยืนยันรับแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 9 พ.ย. 2564 8:00 น.19 พ.ย. 2564 16:00 น.
 • วันอนุมัติ RANDOM แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 6 ธ.ค. 2564 8:00 น.24 ธ.ค. 2564 19:00 น.
 • วันประกาศผลการอนุมัติแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 27 ธ.ค. 2564 0:01 น.15 ม.ค. 2565 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนเรียนปกติ
 • 4 ม.ค. 2565 8:30 น.8 ม.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป4 ม.ค. 2565 8:30 น.8 ม.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 34 ม.ค. 2565 8:30 น.8 ม.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 24 ม.ค. 2565 8:30 น.8 ม.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 14 ม.ค. 2565 8:30 น.8 ม.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันลงทะเบียนเรียน ชั้นปีอื่นๆ4 ม.ค. 2565 8:30 น.8 ม.ค. 2565 23:59 น.
 • วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 4 ม.ค. 2565 8:30 น.8 ม.ค. 2565 21:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 14 ม.ค. 2565 8:30 น.8 ม.ค. 2565 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 24 ม.ค. 2565 8:30 น.8 ม.ค. 2565 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 34 ม.ค. 2565 8:30 น.8 ม.ค. 2565 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 44 ม.ค. 2565 8:30 น.8 ม.ค. 2565 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ4 ม.ค. 2565 8:30 น.8 ม.ค. 2565 19:30 น.
    -  ชำระเงิน ON-LINE ผ่าน WEB4 ม.ค. 2565 8:30 น.28 ม.ค. 2565 21:30 น.
 • วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า
 • 17 ม.ค. 2565 8:30 น.4 ก.พ. 2565 21:30 น.
 • วันแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นักศึกษาทุกคน)
 • 10 ม.ค. 2565 8:30 น.12 ม.ค. 2565 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เพิ่มรายวิชา/ลดรายวิชา
 • 17 ม.ค. 2565 8:30 น.28 ม.ค. 2565 21:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ผ่าน Internet)17 ม.ค. 2565 8:30 น.28 ม.ค. 2565 21:30 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ผ่าน Internet)17 ม.ค. 2565 8:30 น.17 ก.พ. 2565 21:30 น.
 • วันกำหนดสถานะรายวิชา (O, C,COP) (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 16 ม.ค. 2565 0:00 น.28 ม.ค. 2565 21:00 น.
 • วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า
 • 17 ม.ค. 2565 8:30 น.3 ก.พ. 2565 21:30 น.
    -  วันเปิดเรียน17 ม.ค. 2565 8:00 น.17 ม.ค. 2565 8:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ กลางภาค21 ก.พ. 2565 16:00 น.20 มี.ค. 2565 18:00 น.
    -  วันสอบกลางภาค14 มี.ค. 2565 0:00 น.20 มี.ค. 2565 0:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ ปลายภาค18 เม.ย. 2565 16:00 น.20 พ.ค. 2565 18:00 น.
    -  วันสอบปลายภาค9 พ.ค. 2565 0:00 น.20 พ.ค. 2565 0:00 น.
    -  วันปิดเรียน21 พ.ค. 2565 0:00 น.21 พ.ค. 2565 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา27 พ.ค. 2565 0:00 น.27 พ.ค. 2565 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (10 สัปดาห์)27 พ.ค. 2565 0:00 น.27 พ.ค. 2565 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (16 สัปดาห์)27 พ.ค. 2565 0:00 น.27 พ.ค. 2565 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา27 พ.ค. 2565 0:00 น.27 พ.ค. 2565 0:00 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา1 มิ.ย. 2565 0:00 น.1 มิ.ย. 2565 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขสัญลักษณ์ I และ M22 มิ.ย. 2565 8:00 น.22 มิ.ย. 2565 16:00 น.
 • วันเริ่มต้น-สิ้นสุดของระบบลงทะเบียนล่วงหน้า (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 1 มิ.ย. 2564 0:00 น.31 ธ.ค. 2565 16:00 น.
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH