ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันประกาศตารางสอนตารางสอบ6 ก.ค. 2563 0:00 น.6 ก.ค. 2563 0:00 น.
 • วันแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 9 ก.ค. 2563 13:30 น.24 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  วันแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป9 ก.ค. 2563 13:30 น.24 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  วันแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 310 ก.ค. 2563 8:30 น.24 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  วันแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 211 ก.ค. 2563 8:30 น.24 ก.ค. 2563 23:59 น.
 • วันยืนยันรับแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 25 ก.ค. 2563 8:00 น.3 ส.ค. 2563 12:59 น.
 • วันอนุมัติ RANDOM แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 3 ส.ค. 2563 8:00 น.4 ส.ค. 2563 16:00 น.
 • วันประกาศผลการอนุมัติแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 7 ส.ค. 2563 0:01 น.19 ส.ค. 2563 19:30 น.
 • วันลงทะเบียนเรียนปกติ
 • 13 ส.ค. 2563 8:30 น.19 ส.ค. 2563 18:00 น.
    -  วันลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป13 ส.ค. 2563 8:30 น.19 ส.ค. 2563 18:00 น.
    -  วันลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 313 ส.ค. 2563 8:30 น.19 ส.ค. 2563 18:00 น.
    -  วันลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 213 ส.ค. 2563 8:30 น.19 ส.ค. 2563 18:00 น.
    -  วันลงทะเบียนเรียน ชั้นปีที่ 113 ส.ค. 2563 8:30 น.19 ส.ค. 2563 18:00 น.
    -  วันลงทะเบียนเรียน ชั้นปีอื่นๆ13 ส.ค. 2563 8:30 น.19 ส.ค. 2563 18:00 น.
 • วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 13 ส.ค. 2563 8:30 น.19 ส.ค. 2563 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 113 ส.ค. 2563 8:30 น.19 ส.ค. 2563 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 213 ส.ค. 2563 8:30 น.19 ส.ค. 2563 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 313 ส.ค. 2563 8:30 น.19 ส.ค. 2563 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 413 ส.ค. 2563 8:30 น.19 ส.ค. 2563 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ13 ส.ค. 2563 8:30 น.19 ส.ค. 2563 19:30 น.
    -  ชำระเงิน ON-LINE ผ่าน WEB13 ส.ค. 2563 8:30 น.19 ส.ค. 2563 19:30 น.
 • วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า
 • 24 ส.ค. 2563 8:30 น.4 ก.ย. 2563 18:00 น.
 • วันแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นักศึกษาทุกคน)
 • 24 ส.ค. 2563 8:30 น.4 ก.ย. 2563 18:00 น.
 • วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เพิ่มรายวิชา/ลดรายวิชา
 • 24 ส.ค. 2563 8:30 น.24 ก.ย. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ผ่าน Internet)24 ส.ค. 2563 8:30 น.4 ก.ย. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ผ่าน Internet)24 ส.ค. 2563 8:30 น.24 ก.ย. 2563 16:00 น.
    -  ช่วงยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา (W) ออนไลน์20 ต.ค. 2563 8:00 น.12 พ.ย. 2563 16:00 น.
 • วันกำหนดสถานะรายวิชา (O, C,COP) (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 20 ส.ค. 2563 8:00 น.4 ก.ย. 2563 18:00 น.
 • วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า
 • 24 ส.ค. 2563 8:30 น.4 ก.ย. 2563 21:00 น.
    -  วันเปิดเรียน24 ส.ค. 2563 8:00 น.24 ส.ค. 2563 8:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ กลางภาค28 ก.ย. 2563 16:00 น.25 ต.ค. 2563 18:00 น.
    -  วันสอบกลางภาค19 ต.ค. 2563 0:00 น.25 ต.ค. 2563 0:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ ปลายภาค23 พ.ย. 2564 15:30 น.25 ธ.ค. 2564 18:00 น.
    -  วันสอบปลายภาค14 ธ.ค. 2563 0:00 น.25 ธ.ค. 2563 0:00 น.
    -  วันปิดเรียน26 ธ.ค. 2563 0:00 น.26 ธ.ค. 2563 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา8 ม.ค. 2564 8:00 น.8 ม.ค. 2564 16:00 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา13 ม.ค. 2564 0:00 น.13 ม.ค. 2564 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขสัญลักษณ์ I และ M3 ก.พ. 2564 8:00 น.3 ก.พ. 2564 16:00 น.
 • วันเริ่มต้น-สิ้นสุดของระบบลงทะเบียนล่วงหน้า (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 1 มิ.ย. 2563 0:00 น.31 ธ.ค. 2563 16:00 น.
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH