ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 4 ก.ค. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 26 ก.ค. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 35 ก.ค. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป4 ก.ค. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
 • ยืนยันรับแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 20 ก.ค. 2562 8:00 น.31 ก.ค. 2562 23:59 น.
 • อนุมัติ RANDOM แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 1 ส.ค. 2562 8:00 น.2 ส.ค. 2562 16:00 น.
 • ประกาศผลการอนุมัติแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 2 ส.ค. 2562 12:00 น.21 ส.ค. 2562 19:30 น.
 • แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นักศึกษาทุกคน)
 • 26 ส.ค. 2562 8:30 น.6 ก.ย. 2562 16:00 น.
 • วันเริ่มต้น-สิ้นสุดของระบบลงทะเบียนล่วงหน้า (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 1 มิ.ย. 2562 0:00 น.31 ธ.ค. 2562 16:00 น.
 • ช่วงวันทำการบันทึกสถานะรายวิชา (C,O,COP) (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 22 ส.ค. 2562 8:00 น.6 ก.ย. 2562 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนปกติ
 • 15 ส.ค. 2562 8:30 น.21 ส.ค. 2562 18:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 115 ส.ค. 2562 8:30 น.21 ส.ค. 2562 18:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 215 ส.ค. 2562 8:30 น.21 ส.ค. 2562 18:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 315 ส.ค. 2562 8:30 น.21 ส.ค. 2562 18:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 415 ส.ค. 2562 8:30 น.21 ส.ค. 2562 18:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ15 ส.ค. 2562 8:30 น.21 ส.ค. 2562 18:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เพิ่มรายวิชา/ลดรายวิชา
 • 26 ส.ค. 2562 8:30 น.6 ก.ย. 2562 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ผ่าน Internet)26 ส.ค. 2562 8:30 น.6 ก.ย. 2562 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ผ่าน Internet)26 ส.ค. 2562 8:30 น.26 ก.ย. 2562 16:00 น.
    -  ช่วงยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา (W)28 ต.ค. 2562 8:00 น.14 พ.ย. 2562 16:45 น.
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
 • 26 ส.ค. 2562 8:30 น.6 ก.ย. 2562 16:00 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 15 ส.ค. 2562 8:30 น.21 ส.ค. 2562 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 115 ส.ค. 2562 8:30 น.21 ส.ค. 2562 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 215 ส.ค. 2562 8:30 น.21 ส.ค. 2562 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 315 ส.ค. 2562 8:30 น.21 ส.ค. 2562 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 415 ส.ค. 2562 8:30 น.21 ส.ค. 2562 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ15 ส.ค. 2562 8:30 น.21 ส.ค. 2562 19:30 น.
    -  ชำระเงิน ON-LINE ผ่าน WEB15 ส.ค. 2562 8:30 น.21 ส.ค. 2562 19:30 น.
 • วันรับชำระลงทะเบียนล่าช้า
 • 26 ส.ค. 2562 8:30 น.6 ก.ย. 2562 19:30 น.
    -  วันเปิดเรียน26 ส.ค. 2562 8:00 น.26 ส.ค. 2562 8:00 น.
    -  วันสอบกลางภาค21 ต.ค. 2562 0:00 น.27 ต.ค. 2562 0:00 น.
    -  วันสอบปลายภาค16 ธ.ค. 2562 0:00 น.27 ธ.ค. 2562 0:00 น.
    -  วันปิดเรียน28 ธ.ค. 2562 0:00 น.28 ธ.ค. 2562 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา10 ม.ค. 2563 8:00 น.10 ม.ค. 2563 16:00 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา15 ม.ค. 2563 0:00 น.15 ม.ค. 2563 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขสัญลักษณ์ I และ M5 ก.พ. 2563 8:00 น.5 ก.พ. 2563 16:00 น.
    -  วันประกาศตารางสอนตารางสอบ1 ก.ค. 2562 0:00 น.1 ก.ค. 2562 0:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ กลางภาค30 ก.ย. 2562 18:00 น.27 ต.ค. 2562 18:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ ปลายภาค25 พ.ย. 2562 12:00 น.27 ธ.ค. 2562 18:00 น.
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH