ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 16 พ.ค. 2563 8:30 น.22 พ.ค. 2563 16:00 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 116 พ.ค. 2563 8:30 น.22 พ.ค. 2563 16:00 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 216 พ.ค. 2563 8:30 น.22 พ.ค. 2563 16:00 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 316 พ.ค. 2563 8:30 น.22 พ.ค. 2563 16:00 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป16 พ.ค. 2563 8:30 น.22 พ.ค. 2563 16:00 น.
 • ยืนยันรับแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 23 พ.ค. 2563 8:00 น.1 มิ.ย. 2563 23:59 น.
 • อนุมัติ RANDOM แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 1 มิ.ย. 2563 8:00 น.4 มิ.ย. 2563 16:00 น.
 • ประกาศผลการอนุมัติแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 5 มิ.ย. 2563 8:00 น.17 มิ.ย. 2563 19:30 น.
 • แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นักศึกษาทุกคน)
 • 22 มิ.ย. 2563 8:30 น.26 มิ.ย. 2563 16:00 น.
 • วันเริ่มต้น-สิ้นสุดของระบบลงทะเบียนล่วงหน้า (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 1 พ.ค. 2563 8:00 น.31 ก.ค. 2563 16:00 น.
 • ช่วงวันทำการบันทึกสถานะรายวิชา (C,O,COP) (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 18 มิ.ย. 2563 8:00 น.26 มิ.ย. 2563 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนปกติ
 • 11 มิ.ย. 2563 8:30 น.17 มิ.ย. 2563 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 111 มิ.ย. 2563 8:30 น.17 มิ.ย. 2563 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 211 มิ.ย. 2563 8:30 น.17 มิ.ย. 2563 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 311 มิ.ย. 2563 8:30 น.17 มิ.ย. 2563 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 411 มิ.ย. 2563 8:30 น.17 มิ.ย. 2563 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ11 มิ.ย. 2563 8:30 น.17 มิ.ย. 2563 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เพิ่มรายวิชา/ลดรายวิชา
 • 22 มิ.ย. 2563 8:30 น.26 มิ.ย. 2563 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ผ่าน Internet)22 มิ.ย. 2563 8:30 น.26 มิ.ย. 2563 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ผ่าน Internet)22 มิ.ย. 2563 8:30 น.2 ก.ค. 2563 16:00 น.
    -  ช่วงยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา (W)8 ก.ค. 2563 8:00 น.16 ก.ค. 2563 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
 • 22 มิ.ย. 2563 8:30 น.26 มิ.ย. 2563 16:00 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 11 มิ.ย. 2563 8:30 น.17 มิ.ย. 2563 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 111 มิ.ย. 2563 8:30 น.17 มิ.ย. 2563 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 211 มิ.ย. 2563 8:30 น.17 มิ.ย. 2563 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 311 มิ.ย. 2563 8:30 น.17 มิ.ย. 2563 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 411 มิ.ย. 2563 8:30 น.17 มิ.ย. 2563 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ11 มิ.ย. 2563 8:30 น.17 มิ.ย. 2563 19:30 น.
    -  ชำระเงิน ON-LINE ผ่าน WEB11 มิ.ย. 2563 8:30 น.17 มิ.ย. 2563 19:30 น.
 • วันรับชำระลงทะเบียนล่าช้า
 • 22 มิ.ย. 2563 8:30 น.26 มิ.ย. 2563 19:30 น.
    -  วันเปิดเรียน22 มิ.ย. 2563 8:00 น.22 มิ.ย. 2563 8:00 น.
    -  วันสอบปลายภาค3 ส.ค. 2563 0:00 น.7 ส.ค. 2563 0:00 น.
    -  วันปิดเรียน10 ส.ค. 2563 0:00 น.10 ส.ค. 2563 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา14 ส.ค. 2563 0:00 น.14 ส.ค. 2563 0:00 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา19 ส.ค. 2563 0:00 น.19 ส.ค. 2563 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขสัญลักษณ์ I และ M2 ก.ย. 2563 8:00 น.2 ก.ย. 2563 16:00 น.
    -  วันประกาศตารางสอนตารางสอบ4 พ.ค. 2563 0:00 น.4 พ.ค. 2563 0:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ ปลายภาค20 ก.ค. 2563 8:00 น.7 ส.ค. 2563 18:00 น.
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH