ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 5 ธ.ค. 2562 8:30 น.20 ธ.ค. 2562 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 15 ธ.ค. 2562 8:30 น.20 ธ.ค. 2562 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 26 ธ.ค. 2562 8:30 น.20 ธ.ค. 2562 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 37 ธ.ค. 2562 8:30 น.20 ธ.ค. 2562 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป8 ธ.ค. 2562 8:30 น.20 ธ.ค. 2562 23:59 น.
 • ยืนยันรับแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 21 ธ.ค. 2562 8:00 น.9 ม.ค. 2563 13:00 น.
 • อนุมัติ RANDOM แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 6 ม.ค. 2563 8:00 น.9 ม.ค. 2563 16:00 น.
 • ประกาศผลการอนุมัติแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 10 ม.ค. 2563 12:00 น.22 ม.ค. 2563 19:30 น.
 • แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นักศึกษาทุกคน)
 • 27 ม.ค. 2563 8:30 น.7 ก.พ. 2563 16:30 น.
 • วันเริ่มต้น-สิ้นสุดของระบบลงทะเบียนล่วงหน้า (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 7 พ.ย. 2562 0:00 น.31 ธ.ค. 2563 16:00 น.
 • ช่วงวันทำการบันทึกสถานะรายวิชา (C,O,COP) (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 23 ม.ค. 2563 8:00 น.7 ก.พ. 2563 16:30 น.
 • ลงทะเบียนเรียนปกติ
 • 16 ม.ค. 2563 8:30 น.22 ม.ค. 2563 18:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 116 ม.ค. 2563 8:30 น.22 ม.ค. 2563 18:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 216 ม.ค. 2563 8:30 น.22 ม.ค. 2563 18:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 316 ม.ค. 2563 8:30 น.22 ม.ค. 2563 18:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 416 ม.ค. 2563 8:30 น.22 ม.ค. 2563 18:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ16 ม.ค. 2563 8:30 น.22 ม.ค. 2563 18:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เพิ่มรายวิชา/ลดรายวิชา
 • 27 ม.ค. 2563 8:30 น.7 ก.พ. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ผ่าน Internet)27 ม.ค. 2563 8:30 น.7 ก.พ. 2563 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ผ่าน Internet)27 ม.ค. 2563 8:30 น.15 พ.ค. 2563 18:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
 • 27 ม.ค. 2563 8:30 น.20 ก.พ. 2563 16:30 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 16 ม.ค. 2563 8:30 น.22 ม.ค. 2563 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 116 ม.ค. 2563 8:30 น.22 ม.ค. 2563 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 216 ม.ค. 2563 8:30 น.22 ม.ค. 2563 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 316 ม.ค. 2563 8:30 น.22 ม.ค. 2563 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 416 ม.ค. 2563 8:30 น.22 ม.ค. 2563 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ16 ม.ค. 2563 8:30 น.22 ม.ค. 2563 19:30 น.
    -  ชำระเงิน ON-LINE ผ่าน WEB16 ม.ค. 2563 8:30 น.22 ม.ค. 2563 19:30 น.
 • วันรับชำระลงทะเบียนล่าช้า
 • 27 ม.ค. 2563 8:30 น.7 ก.พ. 2563 21:00 น.
    -  วันเปิดเรียน27 ม.ค. 2563 8:00 น.27 ม.ค. 2563 8:00 น.
    -  วันสอบกลางภาค23 มี.ค. 2563 0:00 น.28 มี.ค. 2563 0:00 น.
    -  วันสอบปลายภาค18 พ.ค. 2563 0:00 น.29 พ.ค. 2563 0:00 น.
    -  วันปิดเรียน30 พ.ค. 2563 0:00 น.30 พ.ค. 2563 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา12 มิ.ย. 2563 8:00 น.12 มิ.ย. 2563 16:00 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา17 มิ.ย. 2563 0:00 น.17 มิ.ย. 2563 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขสัญลักษณ์ I และ M1 ก.ค. 2563 8:00 น.1 ก.ค. 2563 16:00 น.
    -  วันประกาศตารางสอนตารางสอบ2 ธ.ค. 2562 0:00 น.2 ธ.ค. 2562 0:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ กลางภาค2 มี.ค. 2563 18:00 น.29 มี.ค. 2563 18:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ ปลายภาค30 พ.ค. 2563 12:00 น.30 พ.ค. 2563 18:00 น.
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH