ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 5 ก.ค. 2561 8:30 น.20 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 27 ก.ค. 2561 8:30 น.20 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 36 ก.ค. 2561 8:30 น.20 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป5 ก.ค. 2561 8:30 น.20 ก.ค. 2561 23:59 น.
 • ยืนยันรับแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 21 ก.ค. 2561 8:00 น.1 ส.ค. 2561 12:00 น.
 • อนุมัติ RANDOM แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 31 ก.ค. 2561 8:00 น.2 ส.ค. 2561 16:00 น.
 • ประกาศผลการอนุมัติแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 3 ส.ค. 2561 12:00 น.15 ส.ค. 2561 16:00 น.
 • แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นักศึกษาทุกคน)
 • 27 ส.ค. 2561 8:30 น.7 ก.ย. 2561 18:00 น.
 • วันเริ่มต้น-สิ้นสุดของระบบลงทะเบียนล่วงหน้า (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 4 มิ.ย. 2561 0:00 น.31 ธ.ค. 2561 16:00 น.
 • ช่วงวันทำการบันทึกสถานะรายวิชา (C,O,COP) (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 16 ส.ค. 2561 8:00 น.7 ก.ย. 2561 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนปกติ
 • 9 ส.ค. 2561 8:30 น.15 ส.ค. 2561 18:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 19 ส.ค. 2561 8:30 น.15 ส.ค. 2561 18:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 29 ส.ค. 2561 8:30 น.15 ส.ค. 2561 18:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 39 ส.ค. 2561 8:30 น.15 ส.ค. 2561 18:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 49 ส.ค. 2561 8:30 น.15 ส.ค. 2561 18:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ9 ส.ค. 2561 8:30 น.15 ส.ค. 2561 18:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เพิ่มรายวิชา/ลดรายวิชา
 • 27 ส.ค. 2561 8:30 น.7 ก.ย. 2561 18:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ผ่าน Internet)27 ส.ค. 2561 8:30 น.7 ก.ย. 2561 18:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ผ่าน Internet)27 ส.ค. 2561 8:30 น.27 ก.ย. 2561 18:00 น.
    -  ช่วงยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา (W)1 ต.ค. 2561 8:00 น.15 พ.ย. 2561 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
 • 27 ส.ค. 2561 8:30 น.7 ก.ย. 2561 18:00 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 9 ส.ค. 2561 8:30 น.15 ส.ค. 2561 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 19 ส.ค. 2561 8:30 น.15 ส.ค. 2561 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 29 ส.ค. 2561 8:30 น.15 ส.ค. 2561 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 39 ส.ค. 2561 8:30 น.15 ส.ค. 2561 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 49 ส.ค. 2561 8:30 น.15 ส.ค. 2561 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ9 ส.ค. 2561 8:30 น.15 ส.ค. 2561 19:30 น.
    -  ชำระเงิน ON-LINE ผ่าน WEB9 ส.ค. 2561 8:30 น.15 ส.ค. 2561 19:30 น.
 • วันรับชำระลงทะเบียนล่าช้า
 • 27 ส.ค. 2561 8:30 น.7 ก.ย. 2561 19:30 น.
    -  วันเปิดเรียน27 ส.ค. 2561 8:00 น.27 ส.ค. 2561 8:00 น.
    -  วันสอบกลางภาค22 ต.ค. 2561 0:00 น.28 ต.ค. 2561 0:00 น.
    -  วันสอบปลายภาค17 ธ.ค. 2561 0:00 น.28 ธ.ค. 2561 0:00 น.
    -  วันปิดเรียน29 ธ.ค. 2561 0:00 น.29 ธ.ค. 2561 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา11 ม.ค. 2562 8:00 น.11 ม.ค. 2562 16:00 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา16 ม.ค. 2562 0:00 น.16 ม.ค. 2562 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขสัญลักษณ์ I และ M6 ก.พ. 2562 8:00 น.6 ก.พ. 2562 16:00 น.
    -  วันประกาศตารางสอนตารางสอบ2 ก.ค. 2561 0:00 น.2 ก.ค. 2561 0:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ กลางภาค1 ต.ค. 2561 18:00 น.29 ต.ค. 2561 0:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ ปลายภาค26 พ.ย. 2561 13:00 น.28 ธ.ค. 2561 16:30 น.
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH