ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 9 พ.ค. 2562 8:30 น.24 พ.ค. 2562 17:00 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 112 พ.ค. 2562 8:30 น.24 พ.ค. 2562 17:00 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 211 พ.ค. 2562 8:30 น.24 พ.ค. 2562 17:00 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 310 พ.ค. 2562 8:30 น.24 พ.ค. 2562 17:00 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป9 พ.ค. 2562 8:30 น.24 พ.ค. 2562 17:00 น.
 • ยืนยันรับแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 25 พ.ค. 2562 8:00 น.3 มิ.ย. 2562 12:00 น.
 • อนุมัติ RANDOM แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 3 มิ.ย. 2562 8:00 น.6 มิ.ย. 2562 16:00 น.
 • ประกาศผลการอนุมัติแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 7 มิ.ย. 2562 8:00 น.19 มิ.ย. 2562 19:30 น.
 • แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นักศึกษาทุกคน)
 • 24 มิ.ย. 2562 8:30 น.28 มิ.ย. 2562 16:00 น.
 • วันเริ่มต้น-สิ้นสุดของระบบลงทะเบียนล่วงหน้า (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 30 เม.ย. 2562 8:00 น.31 ก.ค. 2562 16:00 น.
 • ช่วงวันทำการบันทึกสถานะรายวิชา (C,O,COP) (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 20 มิ.ย. 2562 8:00 น.28 มิ.ย. 2562 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนปกติ
 • 13 มิ.ย. 2562 8:30 น.19 มิ.ย. 2562 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 113 มิ.ย. 2562 8:30 น.19 มิ.ย. 2562 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 213 มิ.ย. 2562 8:30 น.19 มิ.ย. 2562 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 313 มิ.ย. 2562 8:30 น.19 มิ.ย. 2562 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 413 มิ.ย. 2562 8:30 น.19 มิ.ย. 2562 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ13 มิ.ย. 2562 8:30 น.19 มิ.ย. 2562 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เพิ่มรายวิชา/ลดรายวิชา
 • 24 มิ.ย. 2562 8:30 น.28 มิ.ย. 2562 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ผ่าน Internet)24 มิ.ย. 2562 8:30 น.28 มิ.ย. 2562 16:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ผ่าน Internet)24 มิ.ย. 2562 8:30 น.4 ก.ค. 2562 16:00 น.
    -  ช่วงยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา (W)8 ก.ค. 2562 8:00 น.18 ก.ค. 2562 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
 • 24 มิ.ย. 2562 8:30 น.28 มิ.ย. 2562 16:00 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 13 มิ.ย. 2562 8:30 น.19 มิ.ย. 2562 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 113 มิ.ย. 2562 8:30 น.19 มิ.ย. 2562 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 213 มิ.ย. 2562 8:30 น.19 มิ.ย. 2562 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 313 มิ.ย. 2562 8:30 น.19 มิ.ย. 2562 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 413 มิ.ย. 2562 8:30 น.19 มิ.ย. 2562 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ13 มิ.ย. 2562 8:30 น.19 มิ.ย. 2562 19:30 น.
    -  ชำระเงิน ON-LINE ผ่าน WEB13 มิ.ย. 2562 8:30 น.19 มิ.ย. 2562 19:30 น.
 • วันรับชำระลงทะเบียนล่าช้า
 • 24 มิ.ย. 2562 8:30 น.28 มิ.ย. 2562 19:30 น.
    -  วันเปิดเรียน24 มิ.ย. 2562 8:00 น.24 มิ.ย. 2562 8:00 น.
    -  วันสอบปลายภาค5 ส.ค. 2562 0:00 น.7 ส.ค. 2562 0:00 น.
    -  วันปิดเรียน12 ส.ค. 2562 0:00 น.12 ส.ค. 2562 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา16 ส.ค. 2562 0:00 น.16 ส.ค. 2562 0:00 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา21 ส.ค. 2562 0:00 น.21 ส.ค. 2562 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขสัญลักษณ์ I และ M4 ก.ย. 2562 8:00 น.4 ก.ย. 2562 8:00 น.
    -  วันประกาศตารางสอนตารางสอบ6 พ.ค. 2562 0:00 น.6 พ.ค. 2562 0:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ ปลายภาค22 ก.ค. 2562 8:00 น.9 ส.ค. 2562 18:00 น.
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH