ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 6 ธ.ค. 2561 8:30 น.21 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 16 ธ.ค. 2561 8:30 น.21 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 27 ธ.ค. 2561 8:30 น.21 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 38 ธ.ค. 2561 8:30 น.21 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป9 ธ.ค. 2561 8:30 น.21 ธ.ค. 2561 23:59 น.
 • ยืนยันรับแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 22 ธ.ค. 2561 8:00 น.7 ม.ค. 2562 12:00 น.
 • อนุมัติ RANDOM แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 7 ม.ค. 2562 8:00 น.10 ม.ค. 2562 16:00 น.
 • ประกาศผลการอนุมัติแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 11 ม.ค. 2562 8:00 น.23 ม.ค. 2562 16:00 น.
 • แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นักศึกษาทุกคน)
 • 28 ม.ค. 2562 8:30 น.8 ก.พ. 2562 16:00 น.
 • วันเริ่มต้น-สิ้นสุดของระบบลงทะเบียนล่วงหน้า (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 14 พ.ย. 2561 0:00 น.31 ธ.ค. 2562 16:00 น.
 • ช่วงวันทำการบันทึกสถานะรายวิชา (C,O,COP) (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 24 ม.ค. 2562 8:00 น.8 ก.พ. 2562 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนปกติ
 • 17 ม.ค. 2562 8:30 น.23 ม.ค. 2562 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 117 ม.ค. 2562 8:30 น.23 ม.ค. 2562 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 217 ม.ค. 2562 8:30 น.23 ม.ค. 2562 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 317 ม.ค. 2562 8:30 น.23 ม.ค. 2562 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 417 ม.ค. 2562 8:30 น.23 ม.ค. 2562 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ17 ม.ค. 2562 8:30 น.23 ม.ค. 2562 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เพิ่มรายวิชา/ลดรายวิชา
 • 28 ม.ค. 2562 8:30 น.8 ก.พ. 2562 18:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ผ่าน Internet)28 ม.ค. 2562 8:30 น.8 ก.พ. 2562 18:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ผ่าน Internet)28 ม.ค. 2562 8:30 น.28 ก.พ. 2562 18:00 น.
    -  ช่วงยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา (W)1 เม.ย. 2562 8:00 น.18 เม.ย. 2562 11:45 น.
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
 • 28 ม.ค. 2562 8:30 น.8 ก.พ. 2562 18:00 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 17 ม.ค. 2562 8:30 น.23 ม.ค. 2562 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 117 ม.ค. 2562 8:30 น.23 ม.ค. 2562 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 217 ม.ค. 2562 8:30 น.23 ม.ค. 2562 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 317 ม.ค. 2562 8:30 น.23 ม.ค. 2562 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 417 ม.ค. 2562 8:30 น.23 ม.ค. 2562 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ17 ม.ค. 2562 8:30 น.23 ม.ค. 2562 19:30 น.
    -  ชำระเงิน ON-LINE ผ่าน WEB17 ม.ค. 2562 8:30 น.23 ม.ค. 2562 19:30 น.
 • วันรับชำระลงทะเบียนล่าช้า
 • 28 ม.ค. 2562 8:30 น.8 ก.พ. 2562 19:30 น.
    -  วันเปิดเรียน28 ม.ค. 2562 8:00 น.28 ม.ค. 2562 8:00 น.
    -  วันสอบกลางภาค25 มี.ค. 2562 0:00 น.31 มี.ค. 2562 0:00 น.
    -  วันสอบปลายภาค20 พ.ค. 2562 0:00 น.31 พ.ค. 2562 0:00 น.
    -  วันปิดเรียน3 มิ.ย. 2562 0:00 น.3 มิ.ย. 2562 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา7 มิ.ย. 2562 8:00 น.7 มิ.ย. 2562 8:00 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา12 มิ.ย. 2562 0:00 น.12 มิ.ย. 2562 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขสัญลักษณ์ I และ M3 ก.ค. 2562 8:00 น.3 ก.ค. 2562 16:00 น.
    -  วันประกาศตารางสอนตารางสอบ3 ธ.ค. 2561 12:00 น.3 ธ.ค. 2561 12:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ กลางภาค4 มี.ค. 2562 10:00 น.31 มี.ค. 2562 17:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ ปลายภาค29 เม.ย. 2562 16:00 น.31 ก.ค. 2562 17:00 น.
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH