ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 29 มิ.ย. 2560 8:00 น.14 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 21 ก.ค. 2560 8:00 น.14 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 330 มิ.ย. 2560 8:00 น.14 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป29 มิ.ย. 2560 8:00 น.14 ก.ค. 2560 23:59 น.
 • ยืนยันรับแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 15 ก.ค. 2560 8:00 น.26 ก.ค. 2560 10:00 น.
 • อนุมัติ RANDOM แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 24 ก.ค. 2560 8:00 น.26 ก.ค. 2560 16:00 น.
 • ประกาศผลการอนุมัติแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
 • 28 ก.ค. 2560 8:00 น.9 ส.ค. 2560 16:00 น.
 • แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นักศึกษาทุกคน)
 • 15 ส.ค. 2560 8:30 น.25 ส.ค. 2560 18:00 น.
 • วันเริ่มต้น-สิ้นสุดของระบบลงทะเบียนล่วงหน้า (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนฯ)
 • 16 พ.ค. 2560 0:00 น.31 ธ.ค. 2560 16:00 น.
 • ช่วงวันทำการบันทึกสถานะรายวิชา (C,O,COP) (สำหรับอาจารย์ผู้ประสานงานตารางสอนฯ)
 • 10 ก.ค. 2560 8:00 น.25 ส.ค. 2560 18:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนปกติ
 • 4 ส.ค. 2560 8:00 น.9 ส.ค. 2560 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 14 ส.ค. 2560 8:00 น.9 ส.ค. 2560 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 24 ส.ค. 2560 8:00 น.9 ส.ค. 2560 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 34 ส.ค. 2560 8:00 น.9 ส.ค. 2560 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปี 44 ส.ค. 2560 8:00 น.9 ส.ค. 2560 16:00 น.
    -  ลงทะเบียนชั้นปีอื่นๆ4 ส.ค. 2560 8:00 น.9 ส.ค. 2560 16:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เพิ่มรายวิชา/ลดรายวิชา
 • 15 ส.ค. 2560 8:30 น.25 ส.ค. 2560 18:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา (ผ่าน Internet)15 ส.ค. 2560 8:30 น.25 ส.ค. 2560 18:00 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา (ผ่าน Internet)15 ส.ค. 2560 8:30 น.15 ก.ย. 2560 18:00 น.
    -  ช่วงยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา (W)16 ต.ค. 2560 8:00 น.2 พ.ย. 2560 16:30 น.
 • ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
 • 15 ส.ค. 2560 8:30 น.25 ส.ค. 2560 18:00 น.
 • วันชำระเงินตามปกติ
 • 3 ส.ค. 2560 8:00 น.9 ส.ค. 2560 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 13 ส.ค. 2560 8:00 น.9 ส.ค. 2560 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 23 ส.ค. 2560 8:00 น.9 ส.ค. 2560 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 33 ส.ค. 2560 8:00 น.9 ส.ค. 2560 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคารชั้นปีที่ 43 ส.ค. 2560 8:00 น.9 ส.ค. 2560 19:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ปีอื่นๆ3 ส.ค. 2560 8:00 น.9 ส.ค. 2560 19:30 น.
    -  ชำระเงิน ON-LINE ผ่าน WEB3 ส.ค. 2560 8:00 น.9 ส.ค. 2560 19:30 น.
 • วันรับชำระลงทะเบียนล่าช้า
 • 15 ส.ค. 2560 8:30 น.25 ส.ค. 2560 19:30 น.
    -  วันเปิดเรียน15 ส.ค. 2560 8:00 น.15 ส.ค. 2560 8:00 น.
    -  วันสอบกลางภาค9 ต.ค. 2560 0:00 น.15 ต.ค. 2560 0:00 น.
    -  วันสอบปลายภาค4 ธ.ค. 2560 0:00 น.17 ธ.ค. 2560 0:00 น.
    -  วันปิดเรียน18 ธ.ค. 2560 0:00 น.18 ธ.ค. 2560 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา22 ธ.ค. 2560 8:00 น.22 ธ.ค. 2560 16:00 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา26 ธ.ค. 2560 0:00 น.26 ธ.ค. 2560 0:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขสัญลักษณ์ I และ M12 ม.ค. 2561 8:00 น.12 ม.ค. 2561 8:00 น.
    -  วันประกาศตารางสอนตารางสอบ26 มิ.ย. 2560 0:00 น.26 มิ.ย. 2560 0:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ กลางภาค18 ก.ย. 2560 0:00 น.10 พ.ย. 2560 16:00 น.
    -  วันประกาศตารางห้องสอบ ที่นั่งสอบ ปลายภาค13 พ.ย. 2560 0:00 น.15 ธ.ค. 2560 16:00 น.
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH